סימניות

משחק באינטרנט

                                  You Little Thief! קחשמ

(You Little Thief!):

.יוקישו םימוסק םישיבג ,םיצפח המכ בנגו בנג סנכנ ןבלה םסוקה לש ותיבב .רוחש םסוק - תיבה לעב לש קיתו בירי ידי לע רכשנ אוהש קפס ןיא .הריכמל דעוימ אל רוריבב הז ,בנגנ לש טס תא ריבסהל ךיא ,תרחא .דביאש המ תא ריזחהל הצורו רעסנ יוזבה ףשאה .דוש ארקנ הז !ןטק בנג התא הצוחה תרחא ךרד ןיא םא המו
" "