סימניות

משחק שודקה הנשה חול באינטרנט

                                  The Sacred Calendar קחשמ

שודקה הנשה חול (The Sacred Calendar):

.השק הנש חול ילב םייח םכמצעל וראת .םויה ,עובש ,הנש ,שדוח הזיא םיעדוי ,ןמזה תצורמב םיפוצ ,םיבושח םיכיראת םכל םינמ .םינש תואמ ךשמב דיתעה תא עובצ הנש תוחול םירשע ורביח םישנא היאמ ,הקיטמתמ ,היגול .תויזחתה לש תונקיידב ומהדנ םישנאו ואצמנ םקלח .וקיסקמבש הילרומ הרייעל עיגה לאונ באה - שודקה הנשה חול רופיסה רוביג .היאמה לש הנש חול דוע שיש דמל אוה .ולש שיאה תא ול חלש ןקיתווה ןכלו ,םילאל שדקומ ןבאה לע הז יוזיח .ץפחה תא אוצמל ול רוזעל ולכות
" "