סימניות

משחק וברוט באינטרנט

                                  Turbo Dismounting קחשמ

וברוט (Turbo Dismounting):

.תוגרדמב תדרל תישארה תומדה רוזענ Dismounting וברוט קחשמב םויה .תוציפק תושעל קר לוכי אוה ,תכלל לכוי אל ונלש רוביגה יכ אוה רתויב ןיינעמה רבדה .הטמל ליבויש תוגרדמה הצק לע דמוע ותוא הארת התא .הציפקה חוכל יארחאש דחוימ רותפכ היהי ןימי דצב .קיזחהלו וילע ץוחלל ךילע היהי .תוגרדמה דרומב לגלגל ץופקי תומדה ,הז תא ררחשמ התאש עגרב .םירבש לבקלו הפצרה דגנ םחליי ונלש רוביגה תחלצומ אל הציפק לש הרקמב יכ רוכז .בוביסה תא דבאמ התא זא תועיצפ הברה לבקמ אוה םאו
" "