סימניות

משחק Farm Frenzy באינטרנט

                                  Frenzy Farm קחשמ

Farm Frenzy

Frenzy Farm

.תודומח תויח םע בברעתהל ,ריעהמ חורבל ,הפהפי עבט לש עקרה לע םוי תולבל בוט .הווחב אתבסו אבס תא רקבל ךלהו ,ךכ בשח קחשמה יזנרפ תווח ב ונלש רוביגה .זוחמב השענ המ תוארל ,תכלל חלשנ ותדכנו תוקשהל ,בוהאה החפשמה דפה ,רעשה לא עיגה .ןזואה ירוחאמ ריזח גודגד ,םיעושעש הלט ,םתוא ליכאהל הסינ אוה ,תויחה ןגב תויח קר .םהיתובקעב ץר אוהו ינעה דיחפה תוומל מ חרזא תונידעב חגנ רושו דמלל רומאש ,ינוריע .הווחה ךותב תויחש תורחא תויחו םישבכו םיליא ,םירווש ,תורפ ,רב יריזחו םיריזח :הו .השקתי אוה ,םינוש םילושכמ תוענמיה ,ץופקל ידכ ןמזב רוביגה עייסל ידכ ,(עגמה ךסמ .םב תעגל זעהש רזה לש תיאנוטיס הפידר ברועמ היהו םיפרוטמ יח הווח ,םתוא האור התא .רופסל םיכירצ אל םה ,הכוראה הרדסב הייפצב םיקוסע םה ,ודכנ רדעהב רהמ םיניחבמ אל .סיכה לע םג אלא תואירבל קר אל תישומיש וליפא היהת החירבה ,ףדרמה קתנתהל החלצהב ם .תועבטמה תא סופתלו ץופקל ןמז שי רוחב םא ,יתועמשמ ןפואב האלמ איה Farm Frenzy םירורב םינמז חולו תולודג תויומד הברה שי ,ינועבצ ,ףיכ - קחשמ. .טנרטניאל רבחתהל לוכי ,םיעובק םינקתההו םייקה דיינה לכב קחשמה תונהילו ץירעהל לו .םיללמוא םיינע תלצה ,ףיכ הברהו קחשמל האלמה העינכ עירפהל אל התא ובש חונ םוקימב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more