סימניות

משחק 2048 באינטרנט

                                  2048 קחשמ

2048

2048

.2048 לזאפ םיאבה םיכורב .קתנתהל לכות אל התא קחשל ליחתהל לבא ,הקיטמתמב ומכ ,יעדמ ןבומו רורב לכה ,םיטקפא .תרשואמ היהת דימת האצותה תאו ,ידי סוטי םעפבש ךכ קתרל תולגוסמ תודיחי םע בולישב .רפסמב הנומשו םיעבראו םירשע םע חירא הלח שרגמה לע יכ אדוול ידכ - ךלש המישמה .בוש םתוא רבחמ התאו ,דחי םיפסוותמ םיהז םירפסמ םע םידמוע םיכומסה םיעובירה תא רב .deuces םע םישדח םיטנמלא שי רות לכ ירחא שרגמה לע ללחה יבחרב םיחיראה וענש ,הדשה .ןורמתל הדשה תא ראשה ,םיקחשמה ללח תא אלמל םהל ונתת לא .בושו בוש ותוא לידגהלו ךלש האצות הארי םירפסמה המ עדויש ימ ,ילסרבינוא ןגנ רובע .(Windows, Android ןופלט ,IPAD ,גנוסמס ,iPhone) טלבאט וא דיינ ןופלט וא ינחלוש .Safari וא Google Chrome :ןפדפד לכבו טנרטניאב יד תוחכונ .קחשמהמ תונהיל ךל עירפי אל דחא ףא ובש דדובמה uglolke לכ הבשיש תעב ךסמה ינפ לע .תמלשומ הרוצב עייסמה ונלש לזאפ ,חומה תא ררוואל תינמז וב עגריהל .םינוכנה םיכלהמה ןמ תייטה ידי לע וליפא ענמ היהי אוה ןאכ ,עונצ בוציע קיספת אל ה .םירפסמה לש טושפ ךא תקתרמ ךכ םלועה תא בהאת התאו הנהנ התא המישמה ,תואמגוד רותפל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more