סימניות

משחק מאפינס דלעת באינטרנט

                                  Pumpkin Muffins קחשמ

מאפינס דלעת (Pumpkin Muffins):

.םיירהצה תחוראל םימיעט תעלד סניפאמ ןיכהל המאל רוזעל חבטמל הכלה ה .ךכב הל רוזעת סניפאמ תעלד קחשמב התא .ןחלוש ןקתוי וזכרמבש חבטמ עיפוי ךסמה לע .םינוש חבטמ ילכ יגוסו לושיבל םישורדה ןוזמ ירצומ ליכי אוה .קצבה תא שולל אוה ןושארה בלשה .בכרהב םילולכה םירחא םירצומו םיציב ,חמק בברעל םכילע היהי ,ןוכתמה .תודחוימ תוינבתל ותוא ךופשל וכרטצת ,ןכומ חמקהשכ .םיוסמ ןמז ךשמל רונתב וללה םיספטה תא םקמל םכילע היהי תעכ .סניפאמה תא םהמ וריסתו רונתהמ תוינבתה תא ואיצות ,םייופא םהשכ .םינוש םיליכא םיטושיק םע םתוא טשקל לוכי התא וישכע .ושיגהו שגמ לע הפי םתוא ומיש הז ירחא
" "