סימניות

משחק !השקבב ,הדילג באינטרנט

                                  Ice-Cream, Please! קחשמ

!השקבב ,הדילג

Ice-Cream, Please!

!השקבב ,Ice-Cream םשב ונלש תילאוטריווה תונחה ךכ ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םלוכ לע בוה .החלצהל ןודינ .רתויו רתוי תויהל ךפוה רשא ,תוחוקל םיתרשמה קפלדה ירוחאמ יביטקודורפ ןפואב דובעל .םירצומ לש הגרדהב ולש חווטה תא ביחרהל לכונ ,םינוק לש לדגו ךלוה עובקה םרזה טעמל .הנחבה ישכור לש םיכרצה לכ תא קפסל ידכ ,תוירכוס ,םיקותמ תוריפ םיפוריס ,תוריפ לב .הנש ףלא העבראמ רתוי שי ,בינגמה קוניפה יכ ןימאה אוה תורוקמ המכ יפ לע יכ תעדיה .בוהא םיעט חוניק היה טלחהב הז לבא ,הדילג לש רחא גוס הז היה םימי םתואב ןבומכ !אנא ,ונלש קחשמה Ice-Cream ונהיי היצלומיס יבבוח .םייח דבאמ ,תודוקנ חיוורת אל התאו בוזעי אוה ,קיר רקבמ לש הדימה הנקב םא ,ןמז לש .השולשה לכ לש םייחהו בלב דחא סונימ לבקל םג םוגפ וצ רשאכ .פוריסו םיטישכת לש בחר ןווגמ ,הדילג יגוס המכמ בכרומ ,תובכרומ הנייהת תונמזה .האיגש אוהש יפכ הלש היוגש הריחב ,קיקר סוכ תרוצל בל ומיש !השקבב ,קחשמה תדילג הנהית .לקו הפיה קחשמה ןמ ךלש האנה יתימא לבקלו הריהמ הבוגת ,natreniruete תבשקה ,רטסאמ .ךמצעל גואדל ןמזה עיגה ,הקותמ תילאוטריו ןש קיפסמ סאמנ התא גנועה תא ךמצע תא שיח
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more