סימניות

משחק 2 תנכוסמ הקתפרה באינטרנט

                                  Dangerous Adventure 2 קחשמ

2 תנכוסמ הקתפרה (Dangerous Adventure 2 ):

.תנכוסמ היהת רשועל ךרדהש ריהזה אל שיא לבא ,ונלש תויומדה ידיל תוע .םיינועבצ םיקולב תדמשה ידי לע םיביואב תומחלנו תומלואה תא תוצוח , .ששואתהל ןמז ביואל היהי אלש ידכ ירשפאה םדקהב םיהז רתוי וא םיינש
" "