סימניות

משחק ץופקל םילוכי אל םיטובור באינטרנט

                                  Robots Can't Jump קחשמ

ץופקל םילוכי אל םיטובור

Robots Can't Jump

.םיישוח םיקחשמ תוחתפמ העודי הרבחמ ץופקל םילוכי םישדח קחשמ יטובור ונינפל ונל שי .חטשה םיתחנה ונחנא םויה .תכל יבכוכמ דחא ונאב ,תוקוחר תויסקלג ןחוב תוחלשמ דחא תרגסמב .התיחנה ינעדמ רובע זחאמ םיקהל תחלשנ התאו םייחל םיאתמ אוה הארנכ .םוצע רגתא םע דדומתמ התא וז הרטמל םישורדה םינקתמה לכ תא תונבל .והנחמ לש הנגהה תא ליבוהל ךירצ התא וישכעו ,ץראה רודכל ץוחמ אצוממ םה ופקת םיטוב .םימיוסמ םירושיכו קשנ ךל שי הז ליבשב ,םתוא דימשהל ךירצ התאו ביואה ילייח תא ףוק .העבג תוריל תונמדזהה תא ןתית ,םהילעמ ךתוא םירהל תכתמה ינכ ועבקו היינבה תויונמו .המ ןמז ךשמב םתוא קיזחהל םילגוסמ תויהלו םכרדב הרקנש םיוסמ לושכמ ויהי רשא ,םירמ .םיביוא ינומה לכ תא סורהל ןכו ,תיגטרטסא הבישח לש רירבש תוארהל הז תושעל ךירצ הת .זוחא האמב דחא ןוחצינ ךל ןתיי ןוכנ וב םישמתשמ רשאכ יכ ,ךלש תויפקתהו תויתנגה תו .רבכעה םע העיגמ טושפ איה הרקבה .רדהנ לוקספ ןבומכו הפי הקיפרג טושפ ןיינעמ דואמ gemley אוה ץופקל לוכי קחשמ םיטו .קחשמהמ קתנתהל הצור אל אוהש ןקחש לכ בכעי ןכלו ,תורדהנ תויקחשמה ,ולשמ"םעט"ןתונ .תוברק לש םלועה לא ךילע תובוהאה לולצלו רישכמב ץופקל םילוכי םיטובור רה .טנרטניאב טנרטניאב קחשל לוכי הצור קר התא םא .הז תא םושרל ךירצ התא ,תאז תושעל ידכ .ךלש ליפורפב םינקחשה לכ תא תוארל לכוי אוה ,קחשמב תמיוסמ החלצה עיגת םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more