סימניות

משחק הדח הינפ באינטרנט

                                  Sharp Turn קחשמ

הדח הינפ

Sharp Turn

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחאמ (פראש) השדח שגרמה קחשמ תדח תינפת ונינפל .andrealina תוריהמ ,תוינוכמ לש םלועה ךותל ךתוא לובטל וטילחה םירפוסה ,םויכ ?םסרופמ בכור תויהל הצור היה אל םכמ ימ .עונמה הסכמל תחתמ קזח בל םע"סוס"הדלפ תחת שיגרהל םלח אל ימ .וז ודי תא תוסנל תונמדזהה תא ךל התייה םויה .םיבלש המכב עצבתהל רשא ,תוימואלניב בכר תויורחתב ףתתשמ התא .חצנלו םלוכ תא רובעל איה ךלש המישמה .סוכה לש הקזחה תאו ףולא ראותב ךרדב םכל הכחמ המ הז - חצנל ךומכ תיביסרגא םיבירי .עגמה גצ לע הגיהנה עבצא תועצמאב וא רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטיל .ןיינעמ ילקיסומ יוויל ןבומכו ,ףיכ הקיפרג ,ןיינעמ קחשמ יד אוה פראש קחשמה תא ךופ .חונלו רוצעל ןמזה תא ריבעהל רוזעלו םוימויה תויעבמ חורבל ךל םורגי הז לכ .ךלש עגמ וא טלבאטה ,בשחמה ךסמ קחשמו ןופלטל ותוא דירוהל רהמ .תשרב קחשל ןתינ ןכ ומכ .םומינימ םושיר תכלל וא תיתרבחה תשרה לש הסינכה ןובשחב שמתשהל אוה תושעל ךילעש לכ .רתוי בוט ןקחש ךתוא ןיבמ ימ הלגת רשא ןיב תורחת רדסלו קחשמב םהלש םירכמהו םירבחה .ךנובשח ליפורפב םייולג ויהי ךלש םיגשיהה לכ .יוליבה קחשמה תא הנהת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more