סימניות

משחק Machine Gun םיבמוז ןובוד באינטרנט

                                  Teddy Bear Zombies Machine Gun  קחשמ

Machine Gun םיבמוז ןובוד

Teddy Bear Zombies Machine Gun

.םירחא רודיב יברועמ םיבמוז יקחשמ ,םיטרס לש לודג רפסמ רצי אוה ינרדומה םלועב .ןילנרדאה תומכ תא לידגמ ףוגה ךותב חותרל ליחתמ םדה ונממש ,תמ בהוא םלוכ ןבומכו .םתיא קר התא ןובודה קחשמ םיבמוז עלקמ רוב יכ ,ךלהמה תמ בהוא התאש הווקמ ינאו .הלא םייח ילעב ידי לע ןאכ וגצוי םיבמוז תאו ,םיבוד לש םלועב ךמצע תא אצומ התאש י .םנימ ינב םתוא ךופהלו םלועה לש םינוא ירסח םייחה ילעב לא ץורפל וסני םיבמוז ,הלא .םיתמה לע רטפיי אוה יכ ,ןטק סרתמ תמקה ,םכרדב דומעל ששוח וניא רשא ,דבלב דחא בוד .עלקמ לש שאה :םיבוד יבמוז קחשמב היהת התא יכו ,רזועל קוקז אוה לבא .רבעה תא רובשל םיסנמש םיתמה לע שאב החתפ הספוקה לש הליל לכ םוקל ךירצ התא .ןוכנה ןוויכב רבכעה עיבצמ לע הציחל ,הארמה תא זיזהל ךרטצת םתוא דימשהל ידכ .ביואה לע שאב חותפל ידכ עבצה תא קיזחהל ךירצ התא הז ירחא .ךלש הנגהה וק לש םיבמוז רבעב רובשל תונמדזה ןתיי הז יכ ,ספספל אל וסנ .תוינסחמ ראשיי אל תונחהש רחאל דימ עיפומה ,לודגה לגעמה לע ץוחלל ךרטצת ךלש קשנה ךילא ברקתמ םחר ,םיבמוז לע ירי שדח רתוי רהמ ,הז תא תושעל לוכי התאש לככ .םיפפועמ םירודכ לש תוריהמהו חוכה ,תשומחת ןסחמכ תאלעה ,םכלש קשנה ילכ תא גרדשל ע .וללה םיארונה םיבודה-םיתמ לש ךלוהו לדג רפסמ גרה ,הליל לכ דורשל לגוסמ היהת התא .הלאה םייחה תא ךל שי דוע לכ תויהל לוכי עלקמ לש שאה :םיבוד יבמוז קחשמה תא קחשל .ךלש הנגהה וק רבע רובשי םיבמוזה תא ןיטקי יכ ,תובבל לש 20 ךרטצת ,הליחתב .תחא שפנ - תחא יבמוז .ךממ ץוח לוכי אל דחא ףאש םע דדומתהל ידכ ,םויאה ינפמ םלועה תא ליצהלו םיכושחה תו .
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more