סימניות

משחק הובג הזלא רפס שארק באינטרנט

                                  Elsa High School Crush קחשמ

הובג הזלא רפס שארק (Elsa High School Crush ):

.םג שמשל םילוכי םהש תעדל החכונ ,ןוכיתב ךלוה ו ,ה'רבחה לכ לש בלה תמושת זכרמב די .הומכ תואריהל הצור תונבה לכו ,רפסה תיבב םילודגה Heartbreakers לש ןיטינומ המצעל .תינשב רבד תאשונ אל םעפ ףאו םישדח םידגב שבול אוה םוי לכ .הלש םישדחה םירוחבה דחא רוחבל ךירצ התא ןכמ רחאלו ,הזלאל תידוחייו תננגוסמ תשובל
" "