סימניות

משחק Gangland םישק םייח באינטרנט

                                  Tough Life Gangland קחשמ

Gangland םישק םייח (Tough Life Gangland ):

.םימחר רסחו ירזכא םירטסגנג אוה םלועה .הכוז אוהו ,רהמ ,םיריהמ ,םיזירז רתוי רשא ,קשנ ילכ לש הרזעה םע םינויד םימייקתמ .היפונכה ירבח לש ןומאה תא חצנלו דורשל ךרוצ שי ,רודחל לותחה תרזע .הנושארה הייריה ינפל ינש ךשמיהל אוה תוטטקב ךבתסהל תומדה לש הנומתה תא רחב .רשפא םא ,רקשל וליפא ,תוריל ,חצנל תופצל השק ,ןושארה palnut ןמז ךל ןיא םא
" "