סימניות

משחק הפקתה םירזייח באינטרנט

                                  Aliens Attack קחשמ

הפקתה םירזייח (Aliens Attack ):

.םידבכ שא ירזייח תחת ןמזומ ,תוריהמב ריבעהל לכותו ,הקספה אלל תוריל םינכומ םתא ם .הנגהה וק תא רובשלו יאבצ סיסב סופתל םישוחנ םה .השבי םילוחכה םירבג תרידח תא תושרהל םילוכי אל ונחנא .תרצענ הניא הפקתמה יכ ,תוריל ךישמי אוה ןמז ותואב ץחה תא זיזהל ידכ םיצחה וא רבכ .ביואה יצרפ תא סורהל םיליטו םינומיר לבק
" "