סימניות

משחק םיטויסל ךלמה באינטרנט

                                  King Of Terrors קחשמ

םיטויסל ךלמה (King Of Terrors ):

.רתויב תובוטה המיחלה תויוכיא תא תבלשמה ,טובור רוציל ,םירואזוניד תועודי תונומת .הנגהו תוריבע תוטיש ,רתויב שידחה קשנב ,זירז בלשמ ,ביואה תדמשה רובע ילאידיא הנו .תיטקפמוק אספוק םע ועיגה םהו ,םינטקו םילודג םיקלח הברה חקיי הז .המכח היגטרטסא וחוכ ץחמו טובור יבירי דגנ תרחבנ לכ ףושחל זאו ,ףוסאלו חתפ
" "