סימניות

משחק Real תכיסנ םי תב תורופסת באינטרנט

                                  Mermaid Princess Real Haircuts קחשמ

Real תכיסנ םי תב תורופסת (Mermaid Princess Real Haircuts ):

.תוקורסת םג אלא ,םידגב קר אל תונשל תובהוא תורוחב .הנוש עבצב ילש רעישה תא עובצל תינוציק תרופסת תושעל ,ולש ראופמה רעיש לש השאר תא .ןשיה רעישה ךרוא תא ריזחי רשא תפיט ,םיאלפ תפורת םייק יפויה ןולס ךותב ךירצ התאש
" "