סימניות

משחק ילש סיכב חמצה באינטרנט

                                  My pocket plant קחשמ

ילש סיכב חמצה (My pocket plant ):

.םיקותמו םיינחיר ןמגרא םיחרפ וא הדיחפמ תפרוט תצלפמ :לודגל אוה יכ ,ךב יולת הזו .ליערה ןורתפה טעמל ,םינגוטמ ףוע ילגרו םלג םיקייטס ,תוקרי ,תורפ תתל הז לכ תא תג .התוא דועסלו ךדי תא ךושנל דמחמה תייח ,םייח ילעבל ןוזמ םע םיזגהל םא ןוזמה תקפסא .ךסמה לש ןוילעה קלחב םלוסה לע ןוזיא רהזית
" "