סימניות

משחק ףיקת קנט באינטרנט

                                  Assault tank קחשמ

ףיקת קנט (Assault tank ):

.המצע ףיקת קנט ליצהל חלשנ ,ביואה ידי לע ףקומ תויהל בורקב םייושע ךיתוחכ ץבקלו ו .םישיבכ לש ךובמב ותוא איצוהל ברקה הדשל תוריהמב םק אוה זא .דעיל העגהה ינפל ץצופתהל קנטה ונתת לא ,םילושכמ ףוקעל תוזירזבו תוריהמה תא ליפהל .תניירושמה תינוכמה תרירג ידי לע רבכעה םע הטילש
" "