סימניות

משחק Build-a - lot 2: Town הנשה לש באינטרנט

                                  Build-a-lot 2: Town of the Year קחשמ

Build-a - lot 2: Town הנשה לש (Build-a-lot 2: Town of the Year ):

.םוי ידמ הלדג ן"לדנה תונכוס ק'ג .המלש ריע הנוב אוה וישכע .תילכירדא תינכות תושעל םיעצמאה םע שוגפ .הינחה תא ןובשחב החיקל ךות ,דוסיהמ ריעב אלמ ןפואב חתפל .םיקרפ ,תויונח ,םידלי ינג ,רפס יתב .ימד לבקל דוע לכ הז תא תונבל התאש לככ לבקמ התאש המ לכו ןונכת ירושיכ תא לחה
" "