סימניות

משחק Connect יקוק באינטרנט

                                  Cookie Connect קחשמ

Connect יקוק (Cookie Connect ):

.האמח לש םה םיפערו טיווקסיב ינבל םייושע םיתב תוריק ,דלוקוש יחיראב םיפצורמ םילי .הכולמה ישרגמב ףוסאל ולכיש תויגוע הברה ךכ לכ םתיא תחקל תועצהו םיחרוא ךרבל תלפט .בשחמ רבכע תועצמאב תויגוע לש קותמ לש ןווגמ ףוסאל תוזירזבו תוריהמב הרוביגה תרזע
" "