סימניות

משחק הנפוא הילויו הכיסנה תורצ באינטרנט

                                  Princess Juliet Fashion Trouble קחשמ

הנפוא הילויו הכיסנה תורצ (Princess Juliet Fashion Trouble ):

.ץראה תוצק לכמ םידמחנ םירוחב הברה היהת יכ ,םשל עיגהל הצור תמאב ונלש הבוהאה היל .דואמ הפי דגב ךמצע תא לבקל ךירצ התאש הנושאר ,הדליה לבא .הלמש רופתל ןכמ רחאלו ,הנושאר ריסת הילויו הכיסנה וישכעו תיבב ןגלב םיובמ ,הביסמ !בוט לזמ
" "