סימניות

משחק לורט רפוס תואקתפרה באינטרנט

                                  Super Troll Adventures קחשמ

לורט רפוס תואקתפרה (Super Troll Adventures):

.התוא ףוטחל ךיא לע בשוח ,ןשי אוה רשאכ םג ,הילויו הכיסנה ףוטחל ןמזה לכ הצור סעו .וב םחליהל םוקמב ,עשרה לורטה רוזעל ךירצ התא ,םעפה לבא .םייחב םהלש תירקיעה הרטמה תוצלפמ ינומה ךרד בנגתמ רשא קורי רפוס לורט טולשל לכות .ותוא בונגל הכיסנ הילויו ררוגתמ אוה םש ,הריטל עיגהל ידכ לורטה הרזע
" "