סימניות

משחק Castle אופק תואקתפרה באינטרנט

                                  Frozen Castle Adventure קחשמ

Castle אופק תואקתפרה (Frozen Castle Adventure):

.חרק ירמוש לש םיינישה תויהל אלו םיכוראה תונורדסמה ךרד תכלל ךירצ היה אוה ,הכיסנ .םירמוש ןיא רשאכ םעפ לכב ץפק אוה זא ,גלשה לע שקה
" "