סימניות

משחק םילגרמ יברב תתיכ באינטרנט

                                  Barbara Spy Squad Dress Up קחשמ

םילגרמ יברב תתיכ (Barbara Spy Squad Dress Up):

.תובכרומ תומישמ עצבל תווצ ביכרה שי ו ,לעה-לגרמ ךפה יברב .םיעונפוא לע דחוימב ,הרובחת לש הרוצ לכ לע בכרל חונ היה אוהש ,תוננגוסמו תוחונה .לאמשהו ןימי לע יכנאה חולבש םיטנמלאה לע רבכעה לע הציחל ,השדחה הנומתה תנפוא תא
" "