סימניות

משחק יברב לש לגרמה תרחבנ באינטרנט

                                  Barbie Spy Squad קחשמ

יברב לש לגרמה תרחבנ (Barbie Spy Squad ):

.טנאה ןתיא םע תקולחמ הל היה יכ ,"תירשפא יתלב המישמ"תווצ תא בזע יבראב לש יפויה .ידוסה התווצ תא ףוסאלו לגרמה תדובע תא שוטנל אל הטילחה הרענה .רהוז רתויב תופיה תונבה קר םה הלש תווצב .בושח דואמ אוה הארמה ,יבראב רובע ומכ ,םהמ דחא לכ רובע .לוגירה תווצב םיפתתשמהמ דחא לכל בינגמ לוגיר תפילח אוצמל יל רוזע
" "