סימניות

משחק תוקורסת םינד באינטרנט

                                  Denim Hairstyles קחשמ

תוקורסת םינד (Denim Hairstyles ):

.תננגוסמ תקורסת תושעל סני' ג לש קד ,ינידנולבה לדומה הרזע .דועו ,ותוא רושקל ,ותוא קורסל ,ותוא שבייל ,שארה תא ףוטשל ךירצ התא .הבינגמ יכה תרופסתה תא ורפסתו טסילייטסכ םכמצע תא ושיגרה .יונפ ןמז המכו רבכעה לכ תא ךירצ התא קחשמה לעו ,ןמז ידי לע לבגומ אל התא .םינוש םיאליגב תורענל םיאתמ קחשמה .דורו הפי רדח עקרב
" "