סימניות

משחק לאיר הרברב רפוס תורופסת באינטרנט

                                  Super Barbara Real Haircuts קחשמ

לאיר הרברב רפוס תורופסת (Super Barbara Real Haircuts ):

.השדח הפילח רופיאו הפי תקורסת קוקז רתויב םיקזחה םירוביגה וליפא .לעה רוביג רובע ישיא טסילייטס לש דיקפתה ךותל לולצל ךל תורופסת תיתימא הרברב רפו .תננגוסמו הפי דואמ תויהל הצור תונבה לכ תא םג ומכ ,םהלש תומצעמה תורמל ,הרברב .יתימא יפוי תויהל הרברב רוזעל לוכי התא רבכע תוציחל המכ ךות .םייתנפוא םירזיבאו תשובלתה לע וחכשת לאו ,רופיא ,לוסלס תושעל ,תקורסת רוחבל
" "