סימניות

משחק השדחה הנשה הכיסנה רודכ באינטרנט

                                  Disney Princess New Year Prom קחשמ

השדחה הנשה הכיסנה רודכ (Disney Princess New Year Prom):

.תרוסמה ןמ גרח אל דלרוו ינסיד םייתרוסמ ןפואב םירודכ םימייקתמ הנשה שאר יגח תנשב .ינסיד גג ידי לע ורצונ הרוטקירק תויומד תורדסה לכ דחי הנאבת רשא ,תוראופמ תוכסמ .ןיטולחל שדח תוממעשמה תוקורסתו תושובלתה יוניש ידי לע תונשל ןתינ הז בלשב ,עוריא .רפוס תויתנפוא תוקורסת תושעלו םיטישכתה ,רתויב תובוטה תולמשה תא רוחבל הרענה תרז
" "