סימניות

משחק Faces תומ'גיפ תביסמ Funny :הכיסנ באינטרנט

                                  Princess: Slumber Party Funny Faces קחשמ

Faces תומ'גיפ תביסמ Funny :הכיסנ (Princess: Slumber Party Funny Faces ):

.המ'גיפב הלודג הביסמ ןגראל וטילחה תונב .ןושיל וכלה םהש דע ינסיד תוכיסנ שבלתהל איה ךלש המישמה .ליחתמ ףיכה לכ םיכלוה םהש עגרב .תוקיחצמ תונומת םהינפ רייצלו םדריהל לכש דע ןיתמי םהמ דחא .עובצל דציכו רייצל הנומת וזיא רוחבל לוכי התא .קוחצל בר ןמז ויהיו ינשה תא דחא םיריכמ אל םה ,ררועתהל תונבהשכ .ףיכ הברה לבקלו םתיא הנהית
" "