סימניות

משחק ןוקרדה שאד באינטרנט

                                  Dragon Dash קחשמ

ןוקרדה שאד (Dragon Dash):

.רשפאה לככ םיהובג םיימשה לא ךילשה אוה זאוםיימימש םיקתממה תא םועטל הצר םשב טראב .ול רוזעל ךירצ קר התא זאוםינוש םיעבצב םירודכ ףוסאל לק ךכ לכ אל הזש ררבתה ,תאז .םיקותמ םיטירפה בור זכורמובש ,ןוכנה ןוויכב ןוקרדה לש ולולסמ תא ןווכ .המישמה תא עצבל ןכמ רחאלו הנערפתשםירופיצידי לע ףע רהזיה ,ךלש ךרדב םישגפנ לכ תא .םהב לקתיהל אלש ידכ ,םימשבןורמת תוזירזב
" "