סימניות

משחק ןיינבב סמועה באינטרנט

                                  Building rush קחשמ

ןיינבב סמועה (Building rush):

.האלה ןכו םישיבכ ,תודש ,םיתב םע רוזא דמוע ךינפל .ותוא רוכמל זאו ,תיב תונבל הילע הנוכנה הקלחה תא רוחבל איה ,תיקלח .ךישמהל ולכות זא קר ,תומישמה לכ תא ומילשה תומרהמ תחא לכב .ךלש םיפסכה תא ןוכנ להנ
" "