בוקמאַרקס
עיצַארטסיגער ןָא ,יירפ רַאֿפ ןיילנָא סע-ּפָאּפ ליּפש

עיצַארטסיגער ןָא ,יירפ רַאֿפ ןיילנָא סע-ּפָאּפ ליּפש

.טייצ דרָאקער ןיא רעדניק ןוא ץלַאדַא ןופ טַייקמַאזקרעמפו יד דרעשטּפַאק .סערעפסימעה טימ טליפעגנָא עקצַאצ עמוג רעדָא ענָאקיליס ַא זיא סע לַייוו .טנוזעג גניקילק םענעגנָא ַא ןכַאמ ןוא עלעטש ןשיוט ייז ,טקירדעג ןעוו .קירוצ יד ףיוא ליּפש טליפעגנָא ןיוש רעבָא ,עבלעז יד טקנוּפ ןעמוקַאב ט .טלעוו סיורַא יד ןוֿפ ןעמוק סָאוו זלַאנגיס רילָאק ןוא לַאווַאשזיוו ,ליי .טייצ ךעלגעמ טסיטרָאש יד ןיא סלעוועל קורד ןריצודער ןוא יילַאימיטס .דירעוו ילגניקיירטס ןענעז סעּפַאש רעייז ןוא ,סלַאירעטַאמ לעה ןופ טכא .שידיא ןוא תויתוא ןוטרַאק ןופ טַייקנדיישרַאפ טיירב ַא וצ סעּפַאש קירטע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס סע-ּפָאּפ דורך קאַטעגאָריע:

.טייצ דרָאקער ןיא רעדניק ןוא ץלַאדַא ןופ טייקמַאזקרעמפו יד דרעשטּפַאק .סערעפסימעה טימ טליפעגנָא עקצַאצ עמוג רעדָא ענָאקיליס ַא זיא סע לַייוו .טנוזעג גניקילק םענעגנָא ַא ןכַאמ ןוא עלעטש ןשיוט ייז ,טקירדעג ןעוו .קירוצ יד ףיוא ליּפש טליפעגנָא ןיוש רעבָא ,עבלעז יד טקנוּפ ןעמוקַאב ט .טלעוו סיורַא יד ןוֿפ ןעמוק סָאוו זלַאנגיס רילָאק ןוא לַאווַאשזיוו ,ליי .טייצ ךעלגעמ טסיטרָאש יד ןיא סלעוועל קורד ןריצודער ןוא יילַאימיטס .דירעוו ילגניקיירטס ןענעז סעּפַאש רעייז ןוא ,סלַאירעטַאמ לעה ןופ טכא .שידיא ןוא תויתוא ןוטרַאק ןופ טַייקנדיישרַאפ טיירב ַא וצ סעּפַאש קירטע

.סעיצּפָא רעמ טימ רעבָא ,עיסרעוו ךעלטנייוועג יד ןליּפש וצ טייהנגעלעג .םערָאפ עקידרעירפ יד ןופ דימ טנעז ריא ביוא סקילק לסיב ַא ןיא עַיינ .גנוטכיר לַאקישזדַאל ַא ןבָאה ייז ,לייט ֿבור ,ןוא ַיירעליּפש ערעדנא רַאֿפ .סעלּפמיּפ יד ףיוא קילק ַא ןבעג ךרוד געוו ןייד ןכַאמ טעוו ריא סָאוו ן .ןשיט לפייק יד ןענרעל ןיא וליפא ןוא סמעלבָארּפ לַאקיטַאמַאטַאמ ןופ סּפי

.זנַאשיינַאבמַאק רילָאק ענעדישרַאפ טימ טנעמירעּפסקע ןענעק ריא סָאוו ןיא .ץקעשזדבַא ןופ ץרָאס עלַא ןכַאמ וליפא ןוא רָאקעד ךָאנ ןגייל ,םערָאפ ,סי .טייקשירעֿפעש ןייד ףיוא זנַאשקירטסיר ןייק ןייז טעוו סע - חסונ ךעלנ

.עירעס סע-ּפָאּפ רעייז ןופ ַיירעליּפש עַיינ רעזדנוא ןיא יטיוויטיסָאּפ ןו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more