בוקמאַרקס
סעמַאג סנָאָאטרַאק

סעמַאג סנָאָאטרַאק

סעמַאג ןיילנָא סנָאָאטרַאק
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס סעמַאג סנָאָאטרַאק דורך קאַטעגאָריע:

זרעשטנעוודַא לַאוטריוו טַייצ ס סע סנָאָאטרַאק סעמַאג –

.קילג ןענוֿפעג תויתוא positive ןוא ,טֿפָארטשַאב זיא זייב וצ ןליוו ןוא ןשינעעשעג גנ .טסַאנַאגַאטוָארּפ יד ןרעוו ייז ,תוישעמ סיורג ןופ רעטקילייטַאב ַא ןרעוו וצ טַייהנגעלעג .ןשינעעשעג גנימַאקּפַא יד ןופ ןָאט םעד ןלעטש ריא ךעלּפענק דַאּפיק יד ךעלגנירד רעדָא זי .רָאטינָאמ יד ַייב קוק ןוא רעמיצ ןייד ןיא טנעז ריא זַא ןסעגרַאפ ריא ןכַאמ טעוו קיזומ

.ןענעייל ןוא ןענעכער וצ יוו ןענרעל ,דעמיַא-טנוזעג ,גולק ,לענש ,קנילפ ַא ןרעוו טע .סקעשזדבַאס ןוא סעמעט ןופ טַייקנדיישרַאפ ַא טימ ,ץנַאסעלוָאדַא ןוא רעדניק רַאֿפ סנָאָאטרַא .טפַאשרעריפ ןייד רעטנוא קידעבעל ןעמוק ענימסַאשזד ןוא ןידדַאלַא
.שוק גנַאל ַא האנה טנעקעג ןדלעה ףָאסעל וצ ,ןיסעצנירּפ יד ןעוועטַאר ןפלעה ,זלַאזַאּפ קי .ַיירעשיפ ןייג וליֿפַא ןוא סדרַאק סורג לעניגירָא ןכַאמ ,שינעטער דעדלָאפ ,סגנירָאלָאק ןט .C רעיוּפַאק דעּפּפילפ זיא ץלַא לַייוו ,ליּפש יד סַאשעב סנָאָאטרַאק ןיא סּפייטַאירעטס טנַאקַא .טרעשַאב זיא טַאק ערישעשט יד ,טרָאק יד ןופ הּכלמ ,לגיניק עסייוו ,רעטטַאה יד טימ שינ .ףיורַא-ןכַאמ ןוא רעטינרַאג םעד ןבַיילק וצ לדיימ יד ןפלעה ,ייט ןופ לזעלג ַא ייז טימ .סיסָאפרָאמַאטעמ ןייק ןייז ַיימ סע ווו טלעוו עיזַאטנַאפ ענדָאמ ַא ןיא גנוריסַאּפ לירעס ם .סקעשזדבַא ןקלָאוו ןוא גנידייכ ,ךיז סע גניווָאמ ןענעז ןסקיוועג יד וליֿפַא ."ןרעטלע קיגַאמ",עטכישעג ייר רעד טיול נטַייב ַא ןיא ןטייקִיעֿפ ערעדנא ןוא ץַאבוָאר טכ .סרַאמ ץנַאכ ,סעסַאר ןיא ןעמענ לייטנָא ,זיימ יד ןופ סיוא געוו ַא רַאֿפ ןקוק ,ןטנעגא . .רַאפעג ןופ עיצַאוטיס ַא ןיא ןעוועטַאר יד וצ ןעמוק קידנעטש טעוו ,שיפדלָאג – ץ .ליּפש ןיילנָא סנָאָאטרַאק ןוא עירעס עיזיוועלעט דעטַאמינַא רענאקירעמא יד ןופ ןעמָאנ יד .קילגמו רעדָאי יד ךָאנ גניסנַאיריּפסקי זיא ָאָאָא ןופ ץרא .ןבעל ןַאשזדַאמי וצ ךעלגעממוא זיא םיא ןָא זַא ,טסָארּפ יוזַא ןרעוו טאה שיגַאמ יד תמחמ .זנַאשימ גניטילּפמַאק ךרוד ןיסעצנירּפ יד ןעוועטַאר קיישזד ןוא יינניפ .סַאּפש ןוא גניטייסקי זיולב טעוו ריא עמריפ רעייז ןיא .טרָאּפס ןיא לייטנָא ןעמענ ןוא טָאטש ןייז ןעוועטַאר וצ ,רעטַאעט רעד ןיא גנולעטשרָאפ ַא .יגגַאש דנַיירפ ַא טימ רצוא רַאֿפ טקוק ןוא סוָאג ןופ קעווַא קידנסילפ וד יבָאָאקס א .זיסוּפ ענייש יד ןופ סרערימדַא יד רַאֿפ עמעט ץַאק עטבילאב – ירעשזד ןוא םָאט ץו .סדרַאָאבעטַאקס ףיוא רָאפ וצ טאהעג ביל ןוא רעטצנעֿפ יד ךרוד עדַאנערעס ַא ןעגניז וצ ,ל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more