בוקמאַרקס
ַיירעליּפש ךָאש

ַיירעליּפש ךָאש

.ןיילנָא ליּפש טערב טסַאדלוָא יד ןופ רענייא - ןיילנָא ךָאש

.רענגעק ןייד ןעניוועג וצ זליקס קישזדיטַארטס ןוא קיגָאל ןייד ןצונ ו .(8 סק 8) דרָאברעקעשט ַא ףיוא סרעַיילּפ עדייב רַאֿפ ךעלקערב 16 טימ ץרַא .רענגעק ַא ןעניוועג וצ ןצונ ןענעק ריא זנַאשיינַאבמַאק ןופ רעטנזיוט ן .(טיימקעשט ןֿפורעג זיא סע) ןפיולטנַא טשינ ןעק רע סָאוו ןלַאפַאב טקערי .סַאנוויטנעטַא ,זליקס גנורינַאלּפ ןוא ןטכארט ,ךרַאמ ןייד ןַאב .ןעמעלַא רַאֿפ רעטלע ןייק ןיא קיצונ עקַאט זיא ליּפש םעד ,רעכיז ןייז !ךרוד סע קוק

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס שאָך דורך קאַטעגאָריע:

סעמַאג ךָאש יירפ וויטקידַא ןוא סקעלּפמָאק יד .זרעיגיפ עזַאב קיטענגַאמ טימ טנַאירַאוו גנישטרַאמ ,ןיילק ַא יוו טקוק ס .רידנומ לופ ןיא רענלעז דידניימיר ןוא לַאנַאשנעוונַאקנַא ןקוק ךיז זרע .הצע קיצונ ןבעג וצ טיירג קידנעטש ,סנַאפ ךרוד דַאדנוַארעס זיא סָאוו ,

.ןעגנורעדנע טכָאקעגכרוד ןבָאה ,עּפָארייא ןוא עיזא ,עקירפא ןיא ןעוועג .לַאמרָאנ ןייא ַא ןעמונעג טשינ ןבָאה םיללּכ יד זיב לָאמ עכעלטע רַאֿפ וול .טיימקעשט :יוו ןקורדסיוא ַאזַא טימ טנַאקַאב זיא ןעמעלַא .ןבראטשעג ךלמ לטימ סָאוו ,עיסרעּפ ןוֿפ זדנוא וצ טמוק ךָאש ,ןופ ןעמָאנ

.ייז ןופ ץַאלּפ ַא ןוא סנַאפ רעבָא ,ןזַייוו רעלַאיקַאטקעּפס ַא ןפורעג ןייז

.ךַאמ רעטשרע רעד טכאמ רע ,סַייוו לַאפ םעד .קיטאמעטאמ ןופ ןענרעל רעד ןיא סּפלעה ןוא קיגָאל ,לכייס ,ןורּכז ןעלק .רעטויּפמָאק םעד טימ ךָאש ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד ףליה וצ ןעמוק טעוו .זיטַאליבַא רעייז וצ ןפורסיורַא שיטקַאפ ַא זיא סָאד לַייוו רעבָא ,טירט ן .זלַאזוָאּפַארּפ ערעדנא ןעז טעוו ריא ,ַיירעליּפש ךָאש ןלענאיצידארט יד וצ .םיא וצ קיטליגכַיילג ןבילבראפ ער'ריא ביוא וליפא ,ליּפש רעד ןופ ּפיצ .ןייצ יד וצ דמרַא ,רענלעז זרעיגיפ ,ןַאשיימַאנַא עצנאג יד ןיא גנידלוָא .םערָאפ םעד ףיוא ךעלּפענק וליפא ןוא זנַאּפעוו ,תוקלמ יד ןעז ןענעק רי .זליקס רעייז ןרעסעברַאֿפ ןוא רעטויּפמָאק םעד טימ ךָאש ןליּפש טציא ןענע .סעסיוועד ערטסקע ןייק טעמכ זוַאלַא ליּפש ןיילנָא ךָאש לַייוו ,זרעיגיפ .עיצַארטסיגער ןָא ןיילנָא ךָאש ןליּפש וצ ןגָאלשרָאפ רימ ןוא ,ףעטוש קידנ

.טערב דרעקעשט ַא ףיוא ךַאמ זרעיגיפ יד סָאוו ןופ קנַאדעג ַא טשינ זיא ם .רעטויּפמָאק םעד טימ ךָאש ןליּפש ןענעק ריא זַא ןסיוו ייז ןופ קינייוו .ליּפש עיגעטַארטס םעד ןופ סנַאפ רַאֿפ ליטנעוו ַא רָאנ זיא ,בגא ,סָאוו .רעווש רעמ ןוא רעמ גָאט רעדעי ןייש ,ַיירעליּפש עווַאקישט ןופ רָאּפ ַא ן .טנַאה ןיא קידנעטש זיא רעטויּפמָאק א .רענגעק גנירג ןפורעג ןייז טינ ןענעק סע ןוא .טנַייפ שיטקַאפ ַא טימ טכַאלש ַא יוו טסעמרַאפ ןופ טסייג םעד טימ טליפעג .םישדח רַאֿפ גניירט ןטלַאה טינ ןָאט ךרַאמ שינָארטקעלע יד ןּפַאלק וצ ליצ !ןפלעה ןייק וצ עלַא ןוא .רעדעי ןענעק רעטויּפמָאק ַא טימ ךָאש ליּפש

.דנַאּפוָא תמאב ןוא טסַייג ןופ טייקטיירב ַא טימ דוַאדנע שטנעמ ןייז ןגָא .זנישַאמ גניטיילַאיקלַאק ןוא דמַארגוָארּפ-רַאפ ךיז נלעטשנגעקטנַא ןענעק ג .סרעַיילּפ שיטקַאפ ַא ןֿפַאש וצ ןטכארט קישזדיטַארטס ןוא ןבשזעכ ,עיצַאוור ?טַייהנגעלעג ַא ןבָאה ריא יצ .ןריבורּפ ריא זיב ןסיוו טינ ןָאט ריא .ןסרוסער ןופ גנַאג םעד ףיוא ןיילנָא ןליּפש ןענעק ריא ךָאש ןיא .וווווו לטייזבעוו יד זיולב רעבא .ליּפש-ליּפש com. .עיצַארטסיגער ןָא ןיילנָא ךָאש ןליּפש וצ טייקיייפ יד ריא טיג ,טציא טכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more