בוקמאַרקס
סעמַאג דיורדנַא

סעמַאג דיורדנַא

.ץלַאדַא ןוא זרעשזדייניט ,רעדניק רַאֿפ גנולַייוורַאפ טּפיוה יד ןופ רעני .שידיא קידוועריר וצ דיטקידַא ןייש ילגניסירקני ןענעז ןשטנעמ ערעטלע .ןצנערעֿפערּפ ןוא ןסערעטניא ךעלנעזרעּפ וצ זדנַאּפסַארָאק זַא סעּפע ןעניֿפע .לָאבשיוק גערב רעדָא לָאבטופ ןופ ּפיט ַא ,רעטיילַאימיס ַיירעשיפ ַא ןבָאה .ץייוו טימ דלעפ ַא ןעייז רעדָא ץסַארערעט​​ ןופ עדנַאב ַא טימ ןעלדנַאה ,ַא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס דיורדנַא דורך קאַטעגאָריע:

דיורדנַא רַאֿפ ליּפש יד ןופ טלעוו גניטיינַאסַאפ

.שידיא רעטויּפמָאק רַאֿפ עמרָאפטַאלּפ ַא ןוא ,רעטוּפמָאקינימ ַא ,ךוב -E ןַא .ֿבור יד ןריפ סָאוו סעיצקורטסניא יד ןבַיילק טכייל טעוו ןעמעלַא ןוא ,

.שידיא טבילַאב ןופ גנולמַאז ַא זיא טרָא ןייא ןיא טציא .זלַאזַאּפ טסנרע עוולָאס ןוא סערוטנעוודַא לַאוטריוו האנה ןוא ,גנומיטש

.סניוועג ןייד רַאֿפ קירעגנוה רעקינייוו טינ ןענעז סָאוו סרעַיילּפ שיטק

.טפור רַאֿפ גונעג ןייז טלָאוו לדער לּפענק ּפוטש ַא טימ עיגָאלָאנכעט טלַא

.טַאטלוזער קיטכיר יד רַאֿפ ביול ןעמוקַאב ןוא עמעט יד ןעמָאנ וצ רדס ןי .ןליפשייב עוולָאס ןוא ןבראפ ןרעל ,זלַאזַאּפ ןגייל ,סקעשזדבַא רַאֿפ ןכוז .טלעטשעגוצ ןענעז דיורדנַא רַאֿפ סעמַאג ןגייא רעייז רעטלע רעדעי רַאֿפ ל

.םי יד ןיא ןפרָאוועצ ןעלזניא יד ףיוא ץסעווק רעמ עליפ ןקידנערַאפ ןו

.ןבעל ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ וצ תוכַייש תולאש ןרעֿפטנע וצ ןבָאה ריא ו

.טָאבָאר ןירג ַא ךרוד טנידעג ןרינָאפעלעט רעדעי טעמּכ ןיא ןלעטשרָאפ ןענ

.סַאנערַא טרָאּפס רעדָא טינש ,זנַאּפעוו ,ץַאבוָאר ,סלַאמינַא ,סדיק ,ץנַארטסע .סעיצּפָא גנולָאצ שיייטרַאּפ טימ רעדָא ַיירֿפ רַאֿפ ,רעליּפש ןבעל רעדָא רעטו .ןעגנוקיטנַייהרעד ןוא דנוט ןבַיילב ,ןשטנעמ ערעדנא ןגָאלש ןוא סדרָאקע .גנולַייוורַאפ עווַאקישט רעמ ןוא רעמ סרעפפָא ןוא ,ריא טימ קידנעטש זי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more