בוקמאַרקס
סלריג רַאֿפ סעמַאג ינָאּפ

סלריג רַאֿפ סעמַאג ינָאּפ

.ינָאּפ ןבעל ַא ןבָאה וצ טנייוועג ייז ,ןישַאמ ןגייא רעייז ןופ םולח רע .ַיירעליּפש ינָאּפ ןיילנָא ַיירֿפ ריא ןלעטשרָאפ וצ ןדירפוצ ןענעז רימ טלָא .זושסרָאכ טלַא ןשיוט ןוא רעטופ ןַייז טשרַאב ,סווָאב דנוב ןוא זדיירב ן .סעסַאר ןיא לייטנָא ןעמענ וליֿפַא ןוא ריא רָאפ וצ ןדירפוצ זיא רע .ןבעל ןשינעפעשאב שיגַאמ ערעדנא ןוא יסַאגעּפ ,סנרָאקינו ,סעינָאּפ שיגַאמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס פּאָני דורך קאַטעגאָריע:

סעמַאג ינָאּפ לַאקישזדַאמ

.ןטָאש יד ןיא ילַאפסיּפ קעווַא ןָאט טעברַא ךָאנ ןוא ,ןרעיודַאב ןָא סקרַאּפ .ןגיוא קירעיורט טימ קידנעטש רעבָא ,טויק יוזַא ןענעז דרעפ ינימ יד .ןזדלַאה ןוא ןרעיודַאב ,ךַאמ וצ ןליוו ייז .טסָאּפ גניליימ רעדָא לעסַארעק יד ףיוא רעדניק גנילוָאר ,סנָאָאטרַאק ןופ .ַיירעליּפש סַאּפש יד טימ יבר םעד ןופ טסעג רעלוגער ןראוועג דימ זלרעג .רַאֿפ ןגרָאז ןוא טימ ןליּפש ,ףיורַא ןָאטנָא ןענעק ריא סָאוו ,דרעפ ןגייא

.סגנַאב ןוא םירמ שַאל גנַאל ַא גנימיק ,רעסַאוו ןוא גרַאוונסע שירפ ןגָאל .ןעגנירּפש ןענעק ייז סָאוו ךרוד סּפמַאשזד ןוא שידיא טימ ןעּפיילּפ סיור .סעסַאר ןיא גניטייּפַאסיטרַאּפ ןופ קנַאדעג יד ןעמעננָא וצ ליוו רע ,ןדיר .זנַאשיטַאּפמַאק ןיא רעלַאיקַאטקעּפס ןקוק וצ סעירָאססעסקַא ןוא לטָאז ןייש .רָאדַא דרעפ עלַא סָאוו רעמ סיז ַא טימ ןעמַאזוצ ןוחצנ םעד ןרעַייפ ןוא , .ןבראפ ענעדישרַאפ ןיא סע דיטנייּפ תעב ,ינָאּפ ַא​​ ןופ עיצַאמרָאפסנַארט ןי .ףוג םעד ףיוא דליב ןַייפ ַא ןגייל ןענעק ריא ןוא ,זדייש ענעדישרַאפ ן .סלַאמינַא רַאֿפ דנַאטשַאב וליֿפַא זיא סע ,טלעוו לַאוטריוו יד ןיא טביולרע .ןרעיוא יד ךרוד זגנירי ןעמונעג ןוא ,ַאיליס יד גנינַאגנעל ךרוד ,ילו .טנַאגעלע ,קיברַאפ סע ןכאמ ,ןגייא ןייד ףיוא דיטנייּפ ןייז ןענעק סָאו .סווָאב ןוא סללַאב ,זנַאביר ןוא זרעמירטס ,רעצרעה ןוא ןרעטש ,זלַאקרַאּפ .סינרַאכ ןייש ַא ןופ טנעמטסעוו יד ןיא ןוא רילָאק שרעדנַא ַא ןייז טעוו .ןֿפלָאהעג ןייז וצ ןֿפרַאד ייז ןוא ,קנַארק ןעמוקַאב לאמ ,סעינָאּפ ןבעל י .קַאבסרָאכ ַיינ טרָאס ַא ןלעטש ןוא זלַאבעּפ יד ןעמענּפָארַא ,טקַארק זיא ףעל .קניט ַא ןגיילוצ ןוא טיוה יד ףיוא ץַאק יד לכַיימ ,ןייצ יד ןעלדנַאהַאב

.ןשטנעמ ךַייר טושפ ןוא זיסעסנירּפ וצ זיולב אצמינב זיא סע ןעוו יוו

.לָאוו טשַארב ןוא דבַאק יינ יד קעלפ טשינ טוט סע זַא יוזַא עשזולַאק יד .ליצ יד טיול ייז ןגיילוצ ןוא סקעשזדבַא רַאֿפ ןכוז וצ סקסַאט ערעדנא ן

.דרעפ ןייד טימ סדרָאקער ןלעטש וצ טיירג ןעמוקַאב ןוא ,עדזַאי רעזדנוא .גיז וצ ןריפ טמיטשאב טעוו ןוא ףעטוש ךעלזָאלרַאפ ,דנַיירפ ַיירטעג ןיי .םַאדנַאט ןיא ןסיגפיונוצ ,סרעדיר ןוא סעינָאּפ עדייב ,ןעמעלַא ןעוו ,ץנ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more