בוקמאַרקס
גאַמעס פֿאַר צוויי פּלייַערס

גאַמעס פֿאַר צוויי פּלייַערס

.רענייא יוו ילסַאלקער ןוא עווַאקישט ייווצ ףיוא סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ליּפש

.זימרַא ןלעֿפַאב וצ וליֿפַא ןוא יסַארעיקַא ןיא ןרירוקנָאק ,עסַאר עגושמ ַא ןגיילוצ ןענעק .ןטייז עדייב סערעטניא ןעק סָאוו ליּפש גניטייסקי ַא זיא סע עמעט רעדעי ןיא .ןכאז טויק רעמ ןפיוק וצ גניירט ,דנַיירפ ַא טימ גניּפַאש ןכַאמ וצ רעדָא ,ירושז טסנַאיר .דנַיירפ תמא ַא זיא סע ביוא גנוריסַאּפ גניטייסקי ַא יוו טשינרָאג זיא סע ןוא

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס ייווצ רַאֿפ סעמַאג דורך קאַטעגאָריע:

גאַמעס פֿאַר צוויי פּלייַערסגאַמעס פֿאַר צוויי פּלייַערס

.עירָאגעטַאק םעד ןיא וויטקַארטַא סָאוו זיא סָאד ,ןטעטיוויטקַא גנימרָאפרע .ןייטשרַאֿפ רעצינַאב רעבייהנָא ַא וליֿפַא סָאוו ןַאשייקַאפַאסַאלק םעווקַאב רע .ץניירּפער ןוא טַייקַיינ טימ לטימ יד וצ ןעגנוקיטנַייהרעד ןוא ןעגנוקי

.גָאט ַא העש 24 ןוא ךָאוו ַא געט 7 אצמינב ןענעז סָאוו ,ןיילנָא י .זנַאשייקַאלּפַא ךָאנ ןייק ןרילַאטסני ןוא ןרידָאלּפָא וצ ןֿפרַאד טשינ טוט ל

.רעדניק טימ גנילדנַאה ןיא סרעּפלעה רעטסעב יד ןופ רענייא יוו טקַא 10 .געוו positive ַא ןיא דניק ַא ךיז ןלעטש ןענעק סָאוו עיצַאקַאוו ךעלרעד .ץעּפ רַאֿפ גנירַאק ,ןינב ,גניסערד ,גנינילק ,גניקוק גנולייטּפָא יד וצ .רעדניק עלוש טסוווַאב ןיא זיולב לכיימש ַא ןפַאשרַאפ ייז ,רועיש וצ רע .ַיירעליּפש דייקרַא גניטייסקי ךַיילג רעדָא זלַאזַאּפ קיגָאל קיצונ טימ ייז ! .טציא טכער זמיט ןייד ןריפסיו וצ טיירג ןענעז ַאשימ ןוא ַאשַאמ ,ירע

.יסיּפ ףיוא סעמַאג ירענַאשייטס ד 3 סקעלּפמָאק וצ סעוויטַאנרעטלַא ןופ ץַא .ןַאשיימַאנַא ןוא סקיפַארג ןופ קרעוורעטסַיימ יד וצ וליֿפַא טסעמרַאפ טרעו !ךיז רַאֿפ קעשט סנָאיססערּפמי ןוא זנַאשוָאמי ןופ ץַאלּפ ַא ןעגנערב

.המחלמ רעדָא שינעעשעג גניטרָאּפס ַא ןופ םַאדירעגלַא גניטייסקי יד ןגעק

.סעּפע ןֿפרַאד טשינ טוט דניבוצ רערעטעלב רעד :סקניל ןענעז זיסנַאיניוו .לענַאּפ יד וצ דניּפ רעדָא סקרַאמקוב וצ ןגייל וצ רעסעב זיא סָאוו ,לטימ

.ַיירעליּפש ןרעדָאמ שידָאמ ןופ טלעוו יד וצ טראפסאפ שיטקַאפ ַא ןענעז יי .ןכערב שטנָאל ץרוק ַא ןעמוקַאב וצ ןריפ טכייל ןענעק ריא סָאוו ןופ ליי !סיילּפקרעוו יד ןיא טוַאנרעב ןוא קרעוורעוווָא רַאֿפ ןלייה רעטסעב רעד

.זנַאשקַא אצמינב ךיוא ןוא ,ןליצ ,זנַאשייקוָאל ,תויתוא גניטסיזגי ןופ

:םענסיו ַא טשינ ןענעז סרעַיילּפ ייווצ רַאֿפ ,עדָאמ ןטלַאה-טינ ןיא עגר יד ןיא ,ַיירד ןיא ַיילּפעמַאג י

,סעּפורג ןשיווצ ןפיול טַאלג רַאֿפ ןזָאל ללכב ןטקעיארפ חי d.);

.ערעדנא עליפ ןוא זדרעיליב ,ףלָאג ,יקָאה ןבָאה טרָאּפס

,(עגַייד ליבָאמָאטיו ,עיצַארָאּפרָאק ,ץַאלּפ ןַאשקַארטסנַאק) גנ

.ריא רַאֿפ םעווקַאב טַייצ ןייק ןיא טניירפ טימ ןצַאשּפָא ןענעק ריא זַא ןכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more