בוקמאַרקס
ַיירעליּפש סעקמַאד

ַיירעליּפש סעקמַאד

?ןיילנָא ךָאש רַאֿפ וויטַאנרעטלָא רעטסעב רעד זיא סָאוו

Free ןיילנָא סרעקקעשט! .ריא רַאֿפ ַיירעליּפש סרעקקעשט HTML5 עליפ - סיוא סע קעשט .רעטויּפמָאק רעדָא החּפשמ ,זדנערפ ןייד טימ ליּפש ןוא רענייא ןבַיילק .ךרַאמ ןייד ןוא סַאנוויטנעטַא ,קיגָאל ןַאב טעוו ריא לַייוו סַאּפש קידנעט .ילַאנַאגַאייד זיולב ךַאמ ייז ,ךעלקערב ןופ סּפייט ייווצ זיולב טאה ליּפ .ךעלגעמ יוו עליפ יוו םיכלמ ןכַאמ ןוא רענגעק ןייד ןגָאלש וצ ןריבורּפ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס סעקמַאד דורך קאַטעגאָריע:

.רעדניק רַאֿפ סרעקקעשט זַא ןגָאז וצ ,ךָאש ןליּפש וצ יוו טסייוו רעוו 10 .רעדניק וליפא ןענרעל וצ לַאבַאדרָאפַא רעמ ןוא רעגנירג ליפ זיא ַיילּפעמ .ןינע םעד ןיא גניווורּפמי רעדייסעק ,ַיירעליּפש סרעקקעשט טימ טנווָא י .סַייוו ןכַאמ רעק רעטשרע רעד סָאוו ןיא ןוא ,זרעיגיפ רילָאק ךעלנע ןוא

.סע ןָאט ןוא טיג ,לעצ שיפיצעּפס ַא וצ ךַאמ וצ ןוא ,סע טייווַאטקַא וצ ן

.יירפ ןייז לָאז זרעשטַאוו לעצ דנַאטשוצ ןייא זיולב זיא סע ,ףמַאק םעד

.קידרעטַייוו זיולב ןטעבעג ,הַאשזדַאר ליּפש םעד ןפאשאב סאוו םכח יד זַא .H8 לעצ עטצעל יד זיב ףיוא יוזַא ןוא ,A2 יוו רעסערג לָאמ ייווצ A3 ף .םיכסמ ,לָאמ ייווצ ןטכארט ןָא ַאשזדַאר !ךַייר עדייב ןַאוו רע ןוא ,64 ַא רָאנ זלעס !דרע עצנאג יד ןיא לרעק ליפ יוזַא ןעוועג זיא סע זַא קנַאדעג זרערעשזע .זעירעטסימ עקַאט ַיירעליּפש יד ןופ שיגַאמ יד .רעליּפש ךָאש קידסעמיילש טסרעמ יד ןעניוועג וצ טצעל יד ןופ טינ ןוא .ןיילנָא סרעקקעשט ללוכ ךיוא עירָאגעטַאק יד .שטנעמ טסָארּפ רעד רַאֿפ גנירג טשינ זיא סע ,סעטשַאּפ רָאלק יד ץָארט .ןענעק עלַא ןוא ןיילנָא סרעקקעשט ליּפש

.טַייצ רעקיבלעז רעד ןיא סרעַיילּפ יד ןופ ייווצ ןזָאל סרעקקעשט ןליּפש .רעטויּפמָאק ַא יוו שטנעמ טנַאקַאב ַא ןעמענ וצ רעסעב זיא סע ,ןעניוועג .קירוצ ןייג ןענעק ריא ליּפש יד ןופ .עיסרעוו םעד ןיא זַא ןענרעל וצ .סעיצּפָא ערעדנא עליפ ןוא יירד רַאֿפ ץפַארד ,טּפייש ילרעלַאיגערי זנַאשזד .וווווו ץַאלּפ רעזדנוא ףיוא

.ליּפש-ליּפש .ליּפש יד רַאֿפ סעיצּפָא ךעלגעמ עלַא ןשרָאפסיו ילרעזיל ַא רַאֿפ ןעגנוגנידא .ףָאס ןָאט סרעקקעשט ןיילנָא גנייילּפ ךָאנ .טייצ יד גניסיטוָאנ וליפא ןָא העש רַאֿפ טנערוקנָאק ַא טימ ןפמעק ןענעק !םעלבָארּפ ןייק ץענ יד וצ סעסקַא דעטימיל ַא ןזָאל טשינ טוט ליּפש עטסבי !טייצ ןופ ץַאלּפ ַא ליּפש ןוא רעטויּפמָאק ןייד וצ עקעט ליּפש יד עיפאקפא .ליּפש ַיינ יד רַאֿפ רעטעּפש לסיב ַא ןעמוק ןופ דימ ריא ביוא ןוא .טַייצ גנַאל ַא רַאֿפ ַיירעליּפש עטסבילַאב ןייד ןלעטשוצ טעוו גָאלַאטַאק רעז .טעברַא גָאט רעווש ַא ךָאנ ןֿפרַאד ריא סָאוו סרעקקעשט סעמַאג ןיילנָא רעבָא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more