בוקמאַרקס
סעמַאג טַאק רעּפוס ןוא גַאבידייל

סעמַאג טַאק רעּפוס ןוא גַאבידייל

.ןרָאקיז ןוא קיגָאל ,ןכוז ןוא ץסעט ,קינילק ןוא עיזַאטנַאפ ךיז ןלעטשרַאֿפ ,גּפר ,זלַאזַא .סקיטנַא רעייז עלַא גניקיירב ,סעינָארק ןַייז ןוא זרעלַאווער טנָארפנָאק וצ קושז עמַאד ן .גנוניימ קידלעליוק יד ןיא ןייג זַא דעשָאכ וליֿפַא טינ ןָאט רעבָא ,וָאריכרעּפוס ַא ןופ ם .ןַאירדַא ןייש Marinette רַאֿפ גניגנָאל יד ,(עקלַאיל ריא) גַאבידעל רעבי ךרוד דעטַאניס
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס גובידַאל דורך קאַטעגאָריע:

סעמַאג טַאק רעבי ןוא גַאב ידַאל ןו

.סעמַאג ץַאק רעבי ןוא גַאב עמַאד ליּפש ריא ביוא ,ריא רַאֿפ ןלעטשוצ וצ ט .זיטַאטנַאווק גונעג ןיא סעמַאג טנַארביוו ןוא עשירעלייוורַאֿפ ,שימַאניד .זַארנַאשז טבילַאב ןוא טנַאקַאב ערעדנא ןכוזַאב טעוו ריא ,ערוטנעוודַא טַא .ןדנאטשוצ ןופ טנעמָאמ יד רעטנוא ןשיוט ייז יוו ןענרעל ךיוא ןוא ,ןב

.ןבעל וָאריכרעּפוס ַא ךרוד טלעטשעגרעטנוא זיא סע ,רעדניק ערעדנא ןופ .(גנולייה) קילג ןופ טכַאמ יד גנינייג ,גַאב עמַאד טרעוו יז ,יקקיט ןס .קינזַארב ןלעטשּפָא טעוו יז ןעמעוו טימ ,ץַאק-רעּפוס יד ןופ ףעטוש ןסאל .םינּפ תמא ןייז ןקעדטנַא וצ גנוגַייצרעבי וצ ןיא ןבעג טשינ טוט ןוא ט .רעטקַארַאכ ןיא ןימ ןוא קיור זיא ןַאירדַא ,ריא יוו .זלרעג טימ סקלָאפ םיא טכאמ ןעזסיוא וויטקַארטַא ןַייז שטָאכ ,טניירפ על .טַאק רעּפוס ַא ןיא סנרוט רע ןעוו גנורעטשעצ ןופ טכַאמ יד לעב ןייז טי .סעיצקורטסניא ענעדישרַאפ ןיא גניקיטס ,קינעפשרעדיוו ןרעוו גנילצולּפ .(םוקַא) זיילפרעטַאב טימ דעש ןצינ טָאטש עצנאג יד ןוא זוָאריכרעּפוס יד .זיטַאליבַא לעיצעּפס טימ ןדלעה-יטנַא ןיא ייז סנרוט ןוא ,זנַאשוָאמי ווי .טָאמ קָאכ וצ סע ןעגנערב ןוא ,זוָאריכרעּפוס ןופ זלַאקַארימ ןופ רענייטש .טכַאמ רעכיז ַא זדנַאמַאק רעדעי ןוא ,שיגַאמ גניסעזַאּפ רעטסייג ןבעל רענ .סעּפע ןרעטשעצ ןענעק טַאק רעּפוס יד ןוא ,לסָאּפ יד ןופ סעּפע ןכַאמ וצ ת

.רעמיצ יד ףיורַא ןייר ןוא גנוקינייר עקנָאל ןָאט ,זלַאזַאּפ קיברַאפ ןגיי .ןכָאק ןוא ךיז ןלעטשרַאֿפ וצ ריא ןפלעה טעוו סעמַאג ץַאק רעבי ןוא גַאב .סַאּפש םעד ןבייהנָא ןענעק ריא ןוא ,רעטינרַאג טויק ַא ךיז ןבַיילק ,סקי ?טניירפ טימ ןריטוקסיד וצ ריא ליוו סָאוו
.ןלעטש לופ יד ןיא ָאד זַאסיק טימ תוישעמ שיטנַאמָאר יוזַא ןוא ,ךעלגניי .ייז ןּפַאכ וצ םיא ןזָאל טשינ ןזומ רימ ןוא ,ייז רעטניה סּפיּפ ןרָאהטוו .זיסנַארעפיד ןוא ןרעמונ רַאֿפ ןכוז ,גַאב עמַאד ןעוועטַאר ,זרעקָאוו ,ץסע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more