בוקמאַרקס
סעמַאג סָאסקיגע

סעמַאג סָאסקיגע

.רעקָאוו ָאעל טימ ןעמַאזוצ תוישעמ לַאבַאווילַאבנַא ,גניטייסקי ֿבור רעד ןיא ןליּפש וצ סו .הערּפ טעלסַארב לַאקישזדַאמ ַא - ןשַאררעבי ַא ןבעגעג םיא טָאה עדייז רעד ןוא ,םירצמ עטל .תודוס ןוא ץירקיס יד ןענרעל וצ ןביוהעגנא ןוא ,ּפָאק ןייז ןטלאהעג לגניי יד ,עטכיש .סללַאפטיּפ יד גנידיוווַא ,ןבעל נבַיילב וצ ןבָאה טעוו ןוא סדימַאריּפ יד ןי ןכוזַאב טעו .רעטַייוו ןייג ןענעק ריא ,זיק יד ןעמוקַאב ןוא ץקַאפיטרַא טלמאזעגנלא זיולב .יטיסקעלּפמַאק גניירעוו ןופ סרעסַאעטניַארב לַאקישזדַאל גניוולַאס ןוא זלַאזַאּפ ,גנינולַאב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס סָאסקיגע דורך קאַטעגאָריע:

זלַאזַאּפ ןופ לופ סעמַאג ןַאיטּפיגע

.סרעֿפטנע ןעמוקַאב טשינ ןבָאה ךָאנ סָאוו ,סעירעטסימ ןופ לופ זיא ץירקי .דזיירּפַאס ןענעז סיטנַאייס טציא ןוא ,ַאנעמָאנעפ ןטלעז ןוא סדימַאריּפ ן

.ץַאלּפ ןוא זירעשטנעס יד ךרוד העיסנ ףָאס ַא ףיוא ריא ןריפ ןוא ,ַיירֿפ

.םירצמ​​ ןופ עטכישעג יד ןיא טריסערעטניא זיא רע טלָאמעד ןיוש רעבָא ,ן .ךיז וָארעפ יד ןופ טעלסַארב יד ךַאז גניזיימַא ַא לקינייא ןייז ןבעג וצ .ןטסַאק יד ןיא סע זדייכ לגניי רעד ,ךַאז רעַייט ַא ַאזַא ןרילרַאפ וצ ארו .םירצמ ןיא זנַאשייווַאקסקע ןופ ץקַאפַאטרַא טמירַאב ןופ גנולעטשסיו סיור .גנולעטשסיו יד ףיוא ןלעטש וצ ןטסַאק יד ןופ טעלסַארב ַא זלוּפ רע ,קיד .ןסאלשראפ זיא סללַאה יד ןופ רענייא שטָאכ ,דלַאסנַאק טשינ זיא גנולעטש .ןעמוקַאב וצ תומולח ָאעל זַא יגָאלָאטּפיגע ןופ גנולייטּפָא רעד ןיא זיא ס .לרוג ןייז ןפערט וצ טייג ךיז לגניי רעד ,טרָאד ןקוק וצ רערעל גנונע .רעטנעענ גנוריסַאּפ ןופ לוּפלרעווכ ַא ןעגנערב ,יירדמו וצ ןביוהעגנא ן .ץעגרע ןופ ןעמָאנ ןייז ןעק ןוא טעלסַארב יד ןיא סערעטניא ןַא טזייוו .זוָארעפ יד ןופ טַייצ רעד טניז רבדמ יד וצ ףיילש קילַייווטַייצ ַא ךרוד .ךַאמ יד ףיוא רעווָאּפרעּפוס לעב וצ רעבָא טביילב טשינרָאג ןוא ,םיא ףיו .סעיצּפָא ךעלגעמ ןשרָאפסיו וצ ןבָאה ריא ןוא ,סערוטנעוודַא רעייז טיירג

.טעלסַארב ַא טימ ןעמאזוצ עדייז ןייז ןופ טַאג ָאעל טנַאלַאט סָאוו ןזַייוו .זייב עטלא ןגעק סדנוָאר עלַא דנַאטסטיוו וצ שטנעמ גנוי ַא ןפלעה טעוו .קיכעלַייק רעדעי ַייב סעסרָאפ טנַייפ רעמ ןוא רעמ קירוצ ןטלאה ,ךיז ןצ .רצוא ןופ ןכוז ןיא סדימַאריּפ ןופ זיימ יד ךרוד טנעמרעפ ַא ,רעבָא ,זי .סענָאז ךעלרעפעג טסרעמ יד ןיא ןעמוקַאב וצ ָאעל וצ ןייג טשינ טוט סקי .טרָא רעטַייוו רעד וצ ןריט יד ןענעפע וצ ןעלסילש ץקעלַאק ןוא זלַאזַאּפ .רעּפעט עגיה יד ןופ זגַאשזד יד ןופ רענייא ףיוא ןעוועג זיא סָאוו ןכי .סעּפע טזייוו ראלק רע ןוא ,ףיש יד ןופ טנַאוו יד ףיוא סיורא גיוא ַא ?ןעניימ רע טוט סָאוו .תמא םעד ןעניפעג סדרַאק ןרָאקיז טימ ןורּכז יד ןקראטשראפ רעבירעד ןוא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more