בוקמאַרקס
סדיק רַאֿפ סעמַאג גנירעלַאק

סדיק רַאֿפ סעמַאג גנירעלַאק

.סעמַאג גנירעלַאק ןיילנָא עווַאקישט ,קיברַאפ ,שירעפעש טסרעמ יד ןיא ַיירֿפ רַאֿפ ןליּפש ו .זדייש עליפ ןענעז סע סָאוו ןיא עטטעלַאּפ ַא ןופ ןבראפ טימ סע ןליפ טלָאמעד ןוא ,ןייל .עליפ ןבָאה קידנעטש ןבָאה זלרעג ןוא ךעלגניי רַאֿפ רעדליב ןוא ,טשרַאב לַאוטריוו ַא רעט .טַייצ עַיירפ רעייז רַאֿפ רעדניק ןופ ןצנערעֿפערּפ קַאמשעג ןוא גנומיטש ןייק רַאֿפ רָאמוה

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

גאַמעס סעמַאג גנירעלַאק דורך קאַטעגאָריע:

יטיוויטַאערק ס' רעדניק רַאֿפ גנירעלַאק רַאֿפ סעמַאג

.קילער יד רעַייט רעמ יד ,טרעוו דניק רעד רעטלע יד ןוא ,טעקסַאק םעד ןיא דרָאטס ילַאפ .ןבַיילקנָא וצ ןבייהנָא זרעסיירי ןוא סליסנעּפ ,זנַאיירק ,סרעקרַאמ ,ץנייּפ טנייוועג-בל .ייז ןרילָאק ןענעק ייז זַא יוזַא ,תויתוא ענעדישרַאפ טימ רעדליב רעמ ןגיילרָאפ לָאז יי .ןרערט ןוא גנומיטש טכעלש רַאֿפ טַייהנגעלעג ַא ,עידעגַארט ַא טרעוו סע ,עילַאק זיא דליב .ליּפש גנירעלַאק ַיירֿפ לַאוטריוו ַא ןפע ךרוד דידיוווַא טכייל ןייז ןענעק םעד
.טַייקַיינ טימ סע החלצה רעדייסעק רימ לַייוו ,גנולייטּפָא םעד ןיא טלעטשעג ןיוש ןענעז .ןורּכז רַאֿפ טעברַא ַא ןרָאפ רעדָא עיזַאטנַאפ ץסעשזדגַאס ,תויתוא ןוטרַאק טימ עיצַאקינומָאק

.עקצַאצ ַיירפ ַא ןוא ןכוז יד ןופ רָאפכרוד יד ןיא טעברַא טיידימרעטני ַא ןייז ןענעק יי .ןבראפ לעה טימ טליפעגנָא ןייז וצ ןענעז סָאוו ,זרוטנַאק ןופ םערָאפ יד ןיא רָאנ טינ ר .עקסַאמ ןייש ַא ןֿפרַאד ייז ןוא ,עדַארעווקסַאמ-עקליּפ יד רַאֿפ ןבַיילק זלַאד ןוא זדיימרעמ .ןעעווָאללַאה רַאֿפ רעטקַארַאכ ךעלקערש ַא רעדָא ץַאק ןייש ַא ,לרעטַאלפ ַא ןופ םערָאפ יד ןיא .טעברַא רעלטסניק שיטקַאפ יוו ,ץנַאמווומ ךעלטניּפ זרעייווקיר ,לדיי זיא טעברַא יד

:זיא סָאד ,גנירעלַאק זלרעג רַאֿפ סעמַאג ,ליּפשַייב רַאֿפ ,זיסקעס ענעדישרַאפ ןופ ס .ךַאמ עטצעל יד זיב ריא ןזָאל טינ עיצַאריּפסני יד ןזָאל ןוא ,גנוטכיר ןייק ןבַיילק .עטכישעג ַיינ ַא זיא סָאד ,רעדעי לַייוו ,רעטַייוו רעד וצ ןעגנאגעג ןטלַאה טינ ןָאט ,דל .ךיז ןָאיטַארטסוללי טֿפנוקוצ רעד ןופ ןיילטוַא יד ןעיצ וצ ןֿפרַאד ריא ןעוו ,רעדניק רַא .בייהנָא יד ןיא ןיוש גנונעכייצ יד ןרעטשעצ וצ ןקָארשרעד ןייז טינ ןָאט יוזַא ,םָאווש .טַאטלוזער ץנאג ַא ןכיירגרעד ריא זיב ,ליצ יד וצ ןייג ןוא ,דלודעג ןעמוקַאב וצ זיא .זַיירג םעד קיטכיר וצ טשינ גנירג יוזַא זיא סע ריּפַאּפ ףיוא לַייוו ,סעמַאג רעטויּפמָאק .ןורּכז ןוא עיצַאוורעסבָא ןעלקיווטנַא ךיוא ןענעק רענייא ,סגנירָאלָאק ןופ ףליה יד טימ .טַאלב ַיינ ַא ףיוא ןורּכז ןופ ןרזחרעביא טלָאמעד ןוא ,דליב יד זיירעמעמ רעטשרע וצ טע .קידוועגיוט ןענעז ייז סָאוו ןזַייוו ןוא ןפורסיורַא יד ןעמעננָא וצ טיירגעגוצ ןייז ן .העדב יוו ,סיוא טמוק סע זיב רעדיוו סע ןריבורּפ ,ךעלגעמ יוו ילטַארעיקַא יוו לעניגי

:ןטלַאהטנַא סרעּפַאּפללַאוו .טסנוק ןופ קרעוו רעייז טכאמעג ,זנַאשייקַאלּפַא ןישַאמ וצ טדנעוועג רעדָא ןרילָאק טימ ט

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more