סימניות
.הנריס שאר יקחשמ הנריס שאר יקחשמ קחש

.הנריס שאר יקחשמ הנריס שאר יקחשמ קחש

.המבה תמדקל דימ ותוא הלעה ולש אילפהל ררמצמה הארמהו המיאה רנא'זב .ולש רואיתה םג אוה הזה םשהו הנריס שאר אוה ומש .םירטמ רשע םינשל עיגהל לוכי והבוג ,תורוקמ המכ יפ לע ;אילפהל הובג .השארל תדחוימ בל תמושת שידקהל שי ךא ,םיילנויצרופורפ אל םירביא םע .הייסולכואל םוריחב הערתהל יעצמאכ םירעב תובצומה ולאל תומוד ,תונרי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Siren Head לפי קטגוריה:

.המבה תמדקל דימ ותוא האיבה ולש אילפהל תררמצמה העפוההו המיאה רנא' .ולש רואיתה םג אוה הזה םשהו הנריס שאר אוה ומש .םירטמ רשע םינשל עיגהל לוכי והבוג ,תורוקמ המכ יפ לע ;אילפהל הובג .השארל תדחוימ בל תמושת שידקהל שי ךא ,םיילנויצרופורפ אל םירביא םע .הייסולכואל םוריחב הערתהל יעצמאכ םירעב תובצומה ולאל תומוד ,תונרי .םינוש םילילצ רזחשל לגוסמ רוציה ,םתרזעב .םילילצ לש בחר ןווגמב שמתשהל לוכי אוה ןאכו דוצל תאצוי תצלפמה רע .םיישונא תולוק תוקחל םג לוכי אוה ,ךכל ףסונב ךא ,יניצר םויא ןמזב .םתוא דכול זאו ,םילייטמ התפמ ויתולוכי תרזעבו םיתובע תורעיב דצ או .הלש תונברוקה תא קיבדהל תולקב הלוכי איה ךרוצה תדימבש ךכ ,המיהדמ .היצולובא לש גוסמ האצותכ ועיפוהש תורחא תורוצ םג הל תויהל תולוכי .םיליגר שיבכ יסנפל הזחתמו ,םישיבכ ךרואל רתוי בוט תווסהל ול םירזו .םתוא שגופ התאשכ דואמ רהזיה זא ,םינומעפ לוצלצו רשב תנחטמ םג שי

.רתתסהלו ץורל הז תושעל הלוכי תומדהש המ לכ ןהבש תויצאירו שי .םיפלטע ומכ ,רניקול-וקא ול שי לבא ,ןתוא ול ןיא טושפ ,ולש םייניעה .ורובע לושכמ םיווהמ םניא תוריק וליפאו בר קחרמב םייח םירוצי תוהזל .םויאה ינפמ םלועה לע ןגהל ידכ ותוא דוצלו קשנ תחקל לוכי התא זא ,ן .ךמצעב וזה תצלפמה ילענב תכלל לוכי התאו לבנ לש דיקפתל עצומ ןקחשה .ךמצע לש תושגרבו תושגרב דקמתהל יאדכ הרקמ לכב לבא ,ליג תלבגה שיש

.ךלש תונמוימה תא תוארהל ךרטצת םהבש דייקרא יקחשמ לש םינוש םיגוסו .הנומתה תא ורזחשת םא ותוא ריכהל ולכותו תודיחב רוביגכ עיפומ אוה י .ולש הארמה תא תונשל ולכות הז הרקמבו ,העיבצ תורבוחב םג ןימז היהי .הנריס שאר םשב תוצלפמ לש םינוש םיגוס םע דואמ ונהתו םכילא תובורקה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more