סימניות
םינווקמ הקיטמתמ יקחשמ

םינווקמ הקיטמתמ יקחשמ

.םומעשב תרבחמה תודש תא עובצל ךירצ אל רבכ התא ,הקיטמתמ יקחשמ םע 1 .ןיינעמ תויהל לוכי ,תיגול הבישח חותיפ אוה םיירקיעה ויתונורתימ דח .םהמ קתנתהל השק היהיו ,םייטמתמ םיקחשמ תוסנל קיפסמ .הקיטמתמ יקחשמ רודמהמ םמצעל השדח האנהל הקושתה ללגב קר ולו

.רבוע ןמזה ךיא בל םש אל וליפא התא ,הקיטמתמב קחשמה םלועב עוקש .םירבח תצובק םע וא ךמצע םע ,ךלש דליה םע תושעל המ בושחל ךירצ אל ה .תלעות םע - בושח יכהו

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יִטָמיֵתָמ לפי קטגוריה:

הקיטמתמ יקחשמ

.ילמינימ אוה םירפסמה עדיו ,יביטיאוטניא ןפואב תושענ תומישמה .Emoji Math קחשמה םע הנהמ היהת קפס אלל תיגיגח תיתחפשמ ברע תחוראל .ךסמה שארב ןיוצמה רפסמה םכל היהי ופוסבש ךכ וללה םירפסמה תא קלחלו .םירגובמל דחא שיו ,םידליל קחשמ בצמ שי .םכדלי תא ועשעיש םינוש םיקיחצמ םינוקיטומאב אלמ קחשמה

.םהידומיל ךלהמב םידימלתה ודמלש עדיה ןעטמ תא תמאות תובכרומה

:ל הקולחה לע םירבדמ ונא ןאכ .יקירשמסו סואמ יקימ ,ריזח הפפ ,גופסה בוב ללוכ ,ןתרזעל ואובי תורכ .תויטמתמ תולועפ עברא תועצמאב םירפסמ םע תוריהמב דדומתהל חילצי בכר .הקיטמתמב םיפלטע וריכי םינקחשה ,לשמל ,ןאכ .תוימומל הניחב ןתנ ןורחאה .תודיחיו תורשע ,תואמ םע דדומתהל בייח אוהש ןוויכמ ,שבייתה אל ,האר .הבשולפ ר"ד ידי לע קדביי קוליחו לפכ ,רוסיח ,רוביח תדמל המכ .הנהמ הרוצב ןיידע לבא .הסילמ לש הקיטמתמה קחשמב השקה המרה תריחב ידי לע ךלש עדיה תא קזחל .תוטושפ תואוושמ תועיפומ' ד התיכב .תויטמתמ תואוושמ קחשמה תנבהב עייסי אשונה ,הז הרקמב .תונוכנה תומיאתמה תויורשפאה תא בלשל זאו םירפסמו תואוושמ ןנשל ,םי הקיטמתמ יקחשמ .ןוכנה יטמתמה ןמיסה תא רוחבל ךילע ןהב תואמגוד קפסמ אוה .רבכעה תרזעב הקולחו לפכ ,רוסיח ,רוביח לע ץחל .רמייטה תא ורכז לבא .שרגמה שארבש ןמזה תא תואל אלל ריכזמ אוה

.טוקס תישארה תומדה םש ,התאו הקיטמתמ יכוניח ןוטרס אלא ,קחשמ אל ול .סרוגתיפ תא רוכזיו םיילנויצר אל םירפסמ לע םואנה תא ףוחדי אוה .תינכותה לש תרתוכה תלוג םג היהי וילע בוהאה יפהו .תשרב הקיטמתמ יקחשמ אוה דרפנ אשונ .םיפתתשמה ראש ברקב תומושרה תלבטב ךלש תואצותה תא תוארל םג אלא ,יט .הצובק ןקחשכ ךלש הריפסה ירושיכ תא ץיאהלו ןויגה חתפל דואמ הבוט ךר

.הלצהל אובי הקיטמתמב םיקחשמ חותיפ ןאכו .תונוש תודיחו ,תודיח םע הרשע שמחו ,םימסרופמה ואט-וט-קאט קיט םה ה .הנבמ םהמ תונבל ידכ םירודכ וכילשי ,לשמל ,םידליה ,ינוט ןרקה דח םע .םיבמוזל וכפה הירבח וב םלועב תודיח קחשמ םילשהל יגיפ תיריזחל רוזע

.תוטלחה תלבקו תינויגה הבישח ילב רדתסהל רשפא יא ,ללכב םייחו עוצקמ .ךכב תושונאל םירזוע הקיגול יקחשמ .הרישי הלועפ תועצמאב הבושתה תא גישהל ןתינ אלש הרוק .לזאפ יקחשמ רתופה שלב ומכ שיגרמ .רתויב תומיאתמה תויורשפאב רוחבל ,תונוש טבמ תודוקנמ בצמה תא לוקשל .ותוא לבלבלו ןווכמב ןקחשה תא תועטהל ילב השעי אל הז .הברהב הקותמ היהת הגשוהש הרטמה ךא

.ךינפל םירפסמ םע תומד עיפות הלחתהב .תובותכב ונמוסי היסוטמ לכ אל ךא .קחשמב ךישמהל לכות זאו םירסחה םירפסמה תא אצמ .םירפסמ םע היבוק וז תרתוכב המוד ןיינעמ קחשמ .יארקא ןפואב םירדוסמ םירפסמ םע עוביר עיצמ ןקחשה .הלוע רדסב םירפסמה תא עובקל איה הרטמה !הכזו המידק ךידעצ תא בשח .םימיאתמה םיילאוטקלטניאה םיקחשמל רוזעי יתימא לאוטקלטניא ומכ שיגר .םילושכמ ץוציפ ידי לע רבעמה תא וררחש .היוצרה האצותה תא גישהל ידכ ןוכנה לבחב ךושמ .הפסל תחתמ דוביאל תכלל לולעש ,הקמד םע חול תיבב היהיש ךרוצ ןיא .תיסאלק הקמד םג שי םימכחה םינווקמה םיקחשמה ןיב הקיטמתמ יקחשמ

.טטוש והשכיא םש ,היינב רתאב רהזי אוהש ףידע .ול רוזעל איה ךלש המישמה :אצומ שי לבא .םימסחו םיפונמ תכרעמ שי ךכ םשל .הנשמ אל הז ,דימ םיארנ אל םה םא .וידודנב ךישמהל לכוי ןוזליחהו ןמזב ץוחלל ,בורקמ לכתסהל יד .הקיטמתמו חומ קחשמה לש םיילאוטקלטניאה םירושיכה תא ןוחבל תפסונ תו .סנלופדניימ קחשמ והז .קחשמה שרגמב יארקא ןפואב םירזופמ האמל האממ םירפסמ ,םיאנתה יפ לע .הרוחא וא המידק רדסב םהילע ץוחלל ךילע .רתויב ךומנה / הובגה ןווחמל דע האלה ןכו םיינש זאו ,דחא רפסמה תא

.יתצובק קחשמ לע םג אלא ,םינוכנ םיבושיח לע קר אל םירבדמ ונחנא ןאכ .םינוש םילדגב םישבכ שולש ךל שי ,אמגודל .המיאתמה הלטמה תא עצבל לכות ןהמ תחא לכש ךכ ,ןוכנה ףצרב תולטמ םהל .האלה רובעלו תדוכלמהמ תאצל םייחה ילעב ולכוי וז ךרדב קר .תינמז וב םואית חתפמה ףסונ תפסות קחשמ אוה הקיטמתמ ירודכ .לופיי םירפסמה םע ןנעה וב םוקמ רוחבל קיפסהל ךירצ התא ,וב .הזל הז יוארכ םירפסמה תא ףיסוהל שי ,הז הרקמב

.לתופמ ךובמ ךרואל ענ םיינועבצ םירודכמ יושע שחנ .תירשפאה תוריהמב הפוג תא םיביכרמה םירודכה תא ליפהלו ןווכל דציכ ד .םויסה וקל עיגהל זירזה לחוזה לש ושארמ עונמל ידכ לכה ושע .הרוי-עדרפצב וא םסוקב הוולמ תויהל לוכי התא ,ליגר חתותמ םירודכ רר .םוזה םוקמל ךופהל לוכי דובאה יאהו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more