סימניות
דונ יקחשמ

דונ יקחשמ

.רפסמ םישרגמ עיצהל דוונה דוונה םניח ןווקמ קחשמ

.ולש תומיהדמה תואקתפרה קחשל ,ינפל ךלה אל רידנ םדא ובש הלש םיילנויצנבנוקה לודיג .םיקוריה םישנאה תא תפקות רשא ,תיללחה לע וליפא אוהו בוחרב הרטשמה םע םחליהל רחוב

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים דוונה דוונה לפי קטגוריה:

?תיב רסח תויהל לק הז םאה :דוונ םידנ םיקחשמ

.םוקמ לכבו םוקמ לכב רגש דחא דוונ הארת .תורצ הברה סנכיהל הרטשמהמ םיחרוב םירחבנ תורעה יבלכ ,הפשאה קנט רבעל שגרד רובע ם .םימשל עיגמ ,םוניהיגב אצמנ ,םירזייח דגנתמ הזו ,רתויב יטסטנפ אוה בצמה םימעפל .ןיחצמ ךלכולמ ,ןלטב אוהש ,וליבשב םוקמ ןיא לבא .יאקירמא ךסמ לע 2011 תנשב רדוש"הבור םע דונ"ןחודקאה ןמזב ךרעב העיגה דונ תיב תרס .ילאוטריווה םלועב דורשל הסנמ גאש ו ףנוטמ דוונ וישכע .הווקת ריעה לש יתוברת בשותל ךופהל םורגל ידכ ץמאמ םוש השוע אל תמאב הז ?ךומנ רכש רובע העורג הדובע וז וליפא חקיי ימ לבא

.תובוחרה יוקינ תא תחקל ךרטצי ומצע אוה ,גג תרוק אלל תושקב לבקל אל הרטשמהש ןוויכ .םזימ לש החלצהה יולת ךלש תונמוימהו תוליעפה לעו ,דונ ךרדב שגפית רשא ,היפאמה לכ

.אלכב תחנו יכ תורצ הברה השע אוה ,םילכו ןויסינ אלל לבא .הרוק אל ללכ ךרדב ,הווקת ירסח םיבצמב תאז םע .הלואגל ךרדה תא אוצמלו בושחל ךירצ טושפ התא .הביבסלו הזל הז םתוא םשיילו ,די גשיהב םירמוחה תועצמאב .דובעלו והשמ הארת !הז דדיה .לעופ החירמ הרטשמה לש םיבקעה לע לבא ,בוש ררחשל ודונ .םילולסמ לבלבמ ,תובוחרב תוחור .תותימצל רוגס וניא םעפהש ,םהלש םיידיל לופיל לוכי אל התא .לייח תויהל טילחה רוביגה לבקתה אלו םיטקש םייח עגרבו .ותוכזל תוקצומ רתוי תודוקנ תא ,םיסורה רתוי םהייח תאו ,זיקנאיה לש אבצה תא סרוה .השדח הפקתה ומכ ,וז המישמ םע דדומתה אוה קרו .םירז םינפקותה םע דדומתהל המישמה תא ול רידגה קחשמה דוונ לש אשונה וישכע .תושונאה םשב יתימא הרובג השעמ תושעל ןמזה עיגה ,אוה יאבצ ןויסינ ,ומכ .תחכונ הניא הריחבהו דונ תנשב .המחלמהמ האנה לבקמ אוה יכ הארנ לבא .בורקב המישמה תא םילשהל הסנמ ,רזה לכ תא תויתטישב סרוה הז ,םינב דדונ

.לואשה לא ותוא ךשמ ,לטרופה יערוק וינפל Devils הלש דונ דיל תבשל לע ,תבחמה תא םמחל ,ףיכ ,דוקרל. .םונהיגה ירודמ תעשת לע ערה לכ תא רזפל ידכ ,הלוכ היווחה תאו ,ישומיש הז הנה .עקרקה לא רוזחל לוכי אוה םא טילחי אוהו ,ןטשה םע ברקה לש ירקיעה שגפמה הכחמ אוה

.תוטיעבו םיפורגא קלחמ תובידנב ,םיכאלמה םע תומיעל עיגמ ןאכ לבא .םיבמוז תא סורהל ידכ ץראה רודכ לע ןורחא ןחבמ ול קינעמ אוה ,םידוונ לש םלרוג לע

.דימתמ םיקוסיע תודרח ,תונכס אלמ ,ולש הרהזאה יח רופיס רפסל לש םינוידה םוכיסב ,ת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more