סימניות
תויפמ םיקחשמ םדאה תואקתפרה

תויפמ םיקחשמ םדאה תואקתפרה

.תיפמ לע תונומת תרזעב םהיתושגר תא ןיבהל םידליל רזוע ינוטנא חראמה .םיבר םישק םיבצמ רתופ רשא ,רוביג ריינ םלוע רצוי אוה זא .ןמז הברה םיחקול אל םיטושפ ןה תומישמה יכ ,ךרה ליגל דעוימה ,בשחמה .תורעה תוהזל ,םיצפח אוצמל ,םירודכ סופתל ,תומרופטלפ לע ץופקל ,תונ .דליה לש תוחתפתהל םינווכמ םה יכ ,ישומיש אוה רקיעה לבא ,הלאה םיקח
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תויפמ םדאה תואקתפרה לפי קטגוריה:

Games

ליחתה לכה ובש תויפמ תואקתפרה םדאה .םש ותוא לש הרדס ידנקה רודיבה היזיוולטה תרוצב אתבס םג שי םדא תוי .דחא לכ תוקד 12 לש םיקרפ 60 לש תונוע 3 ויה זאמו ,2013 תנשב המייק

.תויווח םהלשמ תוביס שי טושפ םה ,ךכ אל הז ,תויעב ןיא םידלי יכ לבו .דרפנ םידלי אשונל תשדקומ הרדס לכ ובש ,היזיוולט רצומ אצמוה ,תושגר .תולבוקמה תוביסנל םאתהב לעופש רוביג תיפמ לע ךשומ ינוטנא םשב חראמ

.ןקחשה שרדנ המ שחנל לק םוגרת אלל םג רורב םילמס תוכזבו ,יכוניחה ע

.ברקתהל תרזוע ותורכיה תליחתב רבכ תיבויח השיגו ,ךייחל הצור םג אוה

:התא ,ריינה םלוע לש תואקתפרה ךלהמב .תילגנאב רבסהב הוולמ איה יכ םא ,תנבומ השדח המישמ לכ

.ןיינעמו ישומיש אוה רויצ יכ ,יעבט הז .רחבנה רוזאה לע וילע ץחלו עבצה ךותל תשרבמה תא לובטל דואמ לק עבצ .םוח ץראה רודכ תאו ,םיינועבצ תויהל םיחרפה תא תתל ,םילוחכה םימשה

.ךמצע ידי לע תילקיסומ הריצי רוציל הסנמ ,םיילקיזומ םינמיס לע ץוחל .עשעתשהל אוה רקיעה ,הז תא תושעל הצור אל דחא ףא זא לבא ,דובעי אל

.םיצחה ידי לע תונשל ןתינש םיענ םיאצח ינש דיל ,רוקמה תא האור התא .םינוכנה הלא תא רוחבל ךירצ התאו ,תויומדה דחא לש םינפה לש קלח גיצ .ראשה תא םירהל ךירצ התאו ,קיר אתב דומעי הז ,ות לכ לש םינפה תא לפ

.ךסמה לש הנותחתה הרושב םיארנ םהלש ראתמה יווק תאו ,רדחה ביבס םירז .ביצהל םיללצה ומכ רדס ותואב םתוא ףוסאל ךרוצ שי .סקרקב םירסחה תודוקנ תא אוצמל תפסונ םעפ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more