סימניות
ןאילו

ןאילו'ג גניק יקחשמ

!רקסגדמ יאהמ רומל איה תישארה תומדה יכ ,טלשנ יתלב ףיכ עיצמ ןאילו' .גונעת היהי תשרב םניחב קחשל ,ןכ םא .םידוקירו הקיזומ הברה שי דימת הבש ,ןאילו'ג לש תוברה תוביסמב קלח .בהזה תועבטמ לולסמ תובקעב ,יאה יבחרב םיטאריפ תורצואל ץמואב אצי ם .וגנמ ירי אוה ףסונ ביבח רומל ףיכ .רשפאה לככ בר ןמז ךרואל אלומ אל ראשייש ךכ רתאב םיליט ליפה ?רתוי הצור .תונומתה ןתוא לכ תא אצמ זאו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןאילו'ג ךלמה לפי קטגוריה:

תשפנומה הרדסה לע ססובמ ןאילו'ג גניק םיקחשמ

.ולוכ תויחה ןגב תויחה ןודא תויהל ומצע תא ןיימדש ,ןאילו'ג רומלה ת .שידא דחא ףא הריתוה אל וזה תיטמזירכהו הקיחצמהו הנטקה היחה .2014 תנשל היצמינאה תרדס לע םיססובמה ,ןאילו'ג גניק לש םיקחשמה םי .רֵרְחַׁשְל .DreamWorks Animation SKG לש תומדוק היצמינא תואסרג ומכ ןפלוא ותו

.הכולמה סכ תא םעפ יא שבכש ימ לכ ןיבמ ןגוההו םכחה אוהש ןימאהו ,רב .הווש ול היה אל עשעתשהל ןוצרבו ,רתויב ירטנצסקאהו יכונאה ךלמה היה .ומצע תא רדבל טעומ היה אל ןאילו'ג לבא

!עגרה תא סופת" :אוה ולש וטומה .יפוד אלל וירחא בוקעל ץלאנ יאה בשות לכו ," .הקד ךשמב ליעפ תויהל אלו םמעתשהל רוסא דחא ףאל .התובהלתהב םלוכ תא ףוסבל התניע הזירזהו הנטקה היחה .תודרשיה ץורמ ,יתימא ינוציקל ךפה הנהמ יוליבו ,תוחיטבה וק תא תובו .ןורחאה תויהל חיטבה יח םוי לכ .ןאילו'ג ךלמה יקחשמ תא וחתפ ,םהילא ףרטצהל וצרת םאו ,רקסגדמב תויח

:תואבה תוארוהה תא חתפ ,הב קלח תחקל ידכ .םידוקירה תבחרל וילא ףרטצהל אל עודמ ,דוקרל בהוא רומלהש ןוויכמ .רתאה זכרמל ךלה דבל אוהש ידכ ךות ךא ,תרחא הגלפמ קרז אוה .עגריהל םהל רוזעל םיכירצ םתאו ,םינשייב םה ראשה .תופיצרב שולש קחשל איה תאז תושעל ןפוד תאצוי ךרד .רתוי רהמ אלמתת םידוקירה תבחר ,םעפ לכב םיבבש םתואל רתוי ורבחתש ל .הז בוביסב רתויב בוטה תויהל ידכ בצקומה ןמזב תוילמיסקמ תודוקנ רוב

.תינבת לעבו יפיצפס עבצב עבצנ ירפ לכ .הרטמכ םישמשמ םירחא ,תופילקכ םישמשמ םקלח .רתאה תא תוקנל ידכ המוד עבצ תפטעמ תרזעב ןתוא ליפהל םכילעו ,הלעמל .םייתסי בוביסה ,תוריפב אלמ אוה םא .תודוקנ לש איש רפסמ רבצו ,רשפאה לככ בר ןמז דמעמ קיזחהל הסנ .םדי לע אבחוהש רצואה תא אוצמל ידכ םיטאריפה תובקע רחא ךלי זילעה ו .תורקי םינבאו בהז תועבטמ המכ ונממ וררועתה ,דבכ הזח םיאשונ םדועב .ליבשב םינכוסמ םיעטק לע רבגתהלו תורצואה לעמ ץופקל ול רוזע ,רבכעה

.תונומת םיריתסמ ,להקל בגה םע םיבכוש םה .ותוא רוכזלו ותוא קודבל לכותש ידכ תוינש המכ ךשמל בבותסמ סיטרכהו .םהמ דחא לכל גוז אוצמל הנותחתה הרושב .קחשמה ךשמהמ תורשונו ,תוחותפ תוראשנ תוהז תונומת .אבה בלשב רבדה ותוא תא תושעל וננוכתת ,תיחכונה המרב םיפלקה לכ תא !רקסגדמ וז יכ ,םמעתשי אל דחא ףאו ,ןיוצמ יוליב לע םיזמרמ וגצוהש ם

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more