סימניות
םיקחשמ טאריפ טאריפ רפוס םרוטס קאז

םיקחשמ טאריפ טאריפ רפוס םרוטס קאז

.רתויב תושגרמה תואקתפרהה דחא ךלוה ,קחשל םיקחשמ טאריפ רפוס םרוטס קאז םניח ןווקמ .ןפוד אצוי תווצ ליבומ ,הניפסה לש ץימא דקפמל ךפה לבא ,שולגל הנהנש דלי הארת התא .רבילוקס החונמ ןתונ אל הזו ,םימיה תעבש לש חוכה תא ול ןתונ Kalabrasse ברח .תדמתמ הביא שי םהיניב ?הז םע דדומתהל ,Calabrasse ו Sese, Krogan, Clovis, Karamba םע דחי ,קאז םאה .דואמ ךכ לע םיכמוס המוסק ץרא יבשות .םיה יקמעממ תוצלפמ םע םחלנ ,יאה לש םוסקה רצואה תא אצמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים טאריפ רפוס םרוטס קאז לפי קטגוריה:

Pirat רפוס םרוטס קאז תואקתפרה יקחשמ .הקתפרהו תובבוש לש חור אלמ ,אילפהל קיחצמ ךל םיכחמ םיעוריאה המ שח .תועדונ אל תוקוחר תומדא שובכל תכלל דחיו ,םישדח םירבח ףקומ ,ךז דל .ליחתה לכה ךיא הארנ ואוב ,לכ םדוק לבא

.םיטאריפ וא םיריבא ,םיבינגמ םיאטרופס םמצע תא םיניימדמ םה .וילא תצק ברקתהל זאו ,תואיצמל ותוא איבהל אל םא ,יוצרה רוזעל םיקח .השילג בהואש ריעצ רוחב ריכמ אוה ,הז תא תושעל ךיא .הדומרב שלושמ ךותל ותוא ךשמו ותוא טלקש םיהדמ לודג לג יכ תורחתה ך .המינפ באשנ דליה לש הדיבכה חוכו ,רחא םלועל לטרופ חתפנ התע הז

.תוילמונא ללחב ןמז לש תוירותסמ תוגירא םע ,הדומרב שלושמ לש חוכה ת .שמשה רואמ דבוע ,תוללוסו םישרפמ :םיה לע םינכוסמ םידודנ רובע ךירצ .תונחה תוטקר ימחתמ ול שי הז ליבשב ,יניצר קוריפב ברועמ תויהל ךירצ .םוסק ץרא לש םיבחרמ ינפ לע תונידעב זז אוה ובש ,הדלפ םיילגר שי הנ .ךלה ובש םוקמה םש םג ךכ ,םימיה תעבש יבשות תא ריכה קאז
.הז תא תתל לוכי ונלש ץימאה דליה קרו ,הרזע םיכירצ םהש ררבתה .התוא ריכנ ונחנא וישכעו ,הז תא שי קאזל םג ,ןמאנ תווצ שי ןטפק לכל

.םיהדמ חוכ ,ותולעבבש ימ תא ןתונ בהלה ,הדגאה יפ לע .םיאתמ היהי ולש תולועפה זא ,סעוכ םדא םאו ,תונוש םיכרדב יוטיב ידי .תיחכונה הפוקתב םה םימיה תעבשמ הזיא יולת ,םינוש דימת םה ,לביק רי .םינגמל תוכפוה ,חרקב תוסוכמ רוביגה לש םיידיה ,תויבוק לש םי הז םא .םייתילכת בר םירביאו ךסמ םע לודג בוהצ תכתמ רודכ ומכ הארנ הז .רתויב השקה בצמל וליפא ,תימומרע תינכות שי דימת קאזל ,ותוכזב .הדומרב לע הנגהל םרות אוה ,תעד לק הארנו בבוש תויהל בהוא אוהש יפ .תשופחתל בל םישלו ,טאריפ רפוס םרוטס קאז קחשמה ךלהמב ותוא תוארל ו .עודי אל דיתעמ קט-ייהמ והשמ ללכ ךרדב איה ברחו ,ןוקרד םע הזח ,תנמ .רבד םוש דיגת לא ,הצימא הדלי .ןודש ריכזמ הפיו .ףשכמה ידי לע רתסומ ,רצואה רובע קוחר יא לא תכלל ןמזה הזו ,ליחתהל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more