סימניות
סופאה יקחשמ

סופאה יקחשמ

.םירקבמ המכ םהל שיו ,אלמ תיבל רשקתמ אל םעפ ףא תויחה ןגב םטופופיה .דואמ םיעתפומ ויהי םה ,ןושאר טבמב הלאה תויטאהו תוינלצעה תויחה תא .םניחב סופאה תחפשמ םיקחשמ קחשלו חותפל ךירצ התא ,םהלש דוסה תא דומ .טנטס תאו הגלפמה תא ,תיטלתא ,ידנאה תא ,הנירלב תא ,הטולפ תא ושגפת .לעה תוחוכ שמתשמ ינא םיקחשמה ךלהמבו ,םיעוצעצ תחקל ,שבלתהל םה ,קי .חדקא בייחל וא ןמרפוס תשובלת שובלל קר ,ללחל ףועל תולקב םה .תרתוכה תא רקח ידי לע ךמצעב תולגל ,תושעל םילוכי םה דוע המ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סופאה תחפשמ לפי קטגוריה:

Happos החפשמ םיקחשמ םיקחשמ

.בשחמה רתוי שגרמ תואסרג ,היצמינא הסריגה ףיכ רתויו רתוי ןפוד אצוי .Happos תחפשמ ןמ לוחכ hippo םע החפשמ Happos קחשמה ירוביגל ףרטצהל .תורשואמ ןהש ךכ ,ןהלש יעבטה לודיגה תיבל םיבורקה םיאנתב תורצונ תו .םיבולכב בשוי רשאמ רתוי בוט לבא ,יתימאה שפוחהו עבטה לש יוקיח קר

.םיצעה לצב חונל וא ץובב בכשל םיעדוי קרש ,ידמל םיממעשמ םייח ילעב .דימ תונתשמ תויחה ,ןורחאה םדאה ירוחאמ רגסנ רעשהש עגרב לבא

.הבילה אוה םהמ דחאו ,חתותב תוריל ,םירפרפ סופתל ,לגרודכב עשעתשהל .תרחא היעב רותפל םיסנמ ופיה תחפשמ לש םיקחשמהו הרוטקירקה תויומד ן .תובהלתהו ץונצנ םע לכה םישוע םה לבא ,תולק םיכרד םישפחמ אל םה יכ

.םש דימת תואקתפרהה לבא ,שארמ רבד םוש םיננכתמ אל םה .םינפב שי המ תוארל ידכ ותוא חותפל וסינ םהו ,סומטופופיה לש בולכ ם .םשג ליעמו םילוחכ םינוברג שובל היהי אוה וישכעו ,ןמרפוס ומכ שבלתה .עיפוהל רפוס תוחוכ ,וילע אוה vestment הז רשאכו .לפנו תפסכה תידי לע בשי רפרפש דע רזע אל רבד םוש לבא ,עקרקה לא םי .הנטק התיה המירעה ןכלו ,ומצעב התוא לוכאל הצר םירבחהמ דחא לכו ,הג

.הסיטב ומצע תא ץיאהל ידכ חדקאב שמתשה ,הבוהצ הדסק שובלל בהואש דחא .לגרודכ קחשמ ךלהמב םש ותוא חלש תועטב והשימ רשאכ ,תיקנע תילולש ךו .וינפ לע ףלח אוהו ,לזמ רב היה אל קירטש םעפ לכב לבא .רודכה תא ליצהו הסיטב קירטה תא עציב ,הלצהל ןמרפוסכ שובל ופיה עיג

.רתויב הליעיה התיה המישמה יכ וזכ תיווזב חדקאה תא םירהל ,תאז תושע

.םיינשל םתוא קלחל טושפ התא םא קיפסמ הז לבא ,בוט רתוי ,םיפלקה תא .ןהב תעגל ןתינ אלש ,תוצצפ ועיפוי םעפ ידמ .םייתסי קחשמה ,םהמ השולש ץצופת םא .תויומדה םע תרושקת לש עגר לכ תונהילו ,החפשמה Hippo קחשמה תא חותפ .םוסק תמאב םתוא ךפוהש המ ,ףרוחה ףרוחה ימי תא שוגפל תויומדל רוזעל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more