סימניות
/ היסקלגה ירמוש

/ היסקלגה ירמוש

.המרונל ךפה םניחב םייעונלוק םירצומ לע םיססובמה םיקחשמ קחשמ .ליווק רטיפ - תישארה תומדהו תוטקרה תטקר ,הקזחה תתחשמה סקארד ,תוי .יתמצוע םוחת רוכמל ורבחתה םה ,םירבח תעכו ,רבעשל םיביוא .תשגרמ הקתפרה ןיכה תואקתפרה תמרופטלפ קחשמ .םירוביג םע החישו תודיח ןורתפ ,תועבטמ ףוסיא ,םיצפח ףוסיא ,םיביוא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים היסקלגה ירמוש לפי קטגוריה:

היסקלגה ירמוש יטסטנפ יקחשמ

.םוקיה יבחרב ןכוסמ עסמל תאצל םכילע םירוביגה םע דחיו ,תוכשמנ תויר

.תועתפה תכלשה לש הירוטסיהה ךרואל ,יופצ יתלב ןפואב תחתפתמ הלילעה .דיקפת אוה םג קחשמ ,יטמזירכו ידוחיי ,ינשל דחא המוד אלש ךכ ,תווצב

.םיבכוכה דרול אוה ומש וישכעו ,םיטאריפו בנגכ ,יתימאה בנגכ לדג אוה .היפונכה שארו הדרוי לש ץמאמה ויבא ידי לע וילע ולטוהש תומישמה םע .רטיפ ןנכתש יפכ קוידב הרבע אל הנורחאה המישמה ,תאז םע .םהיניעב ןח אצמ אל שממ הדרו'גש ,חוורה תא סכינש רחאל ומצעב ותוא ר .ודימשהלו רודכה תא תחקל םיחלשנ ,םיחלשנ םידייצ ,ליווק לש וכרדב ,ת .הכרדב דמועש ימ לכ תא םחר אלל תגרוה איה .ומוחת תא תחקלו דרול-בכוכה תא דימשהל המישמה לע הדקפוהש וז איה .םישוחנו םישומח .ךרו דומח רוצי תוניצרב חקול אלו ,ביבסמ תוחידבל עוריאל בורל תכפוה .ונממ שרוד הז םיצמאמ וליא רורב ,הטילשב ומצע לע רומשל הסנמ אוהש ת .ןכוסמו רמרוממ .םתוא לסחל ,םיבכוכה דרול םע דחיו ,הרומג ירחא ףדור .היסקלגה ירמוש קחשממ קלח אוהו ,לושכמ לכ קסרל לוכיש םירירש רהל המ .ויתובשחמ לכ תא עיבמ ,"Groot ינא" :דבלב דחא יוטיבו ,ינוקל אוה .םיצע לע דיקפמ םגו ,ילכ וא קשנכ וב שמתשהל ,םיפנעה דחא לדגל ,לדוג .בירקהל לגוסמ בושח יכה ךא ,ליכשמו םכח אוה .רטפנ טעמכו ומצע םע םתוא רגוס אוה ,הנכסב םירבחשכ .ריעצ טובנ בוש אוה Groot וישכעו ,ןטק יח דרז ליצהל חילצמ ןוביבדה .םוקיה תא ליצהלו ןאנור תא סיבהל ,וכרדב תכלל ליווק רטיפל רוזעל יד

.ינתמיא חוכל וכפה םה ,ודחאתהש רחאל ךא .בהז תועבטמ קיפסמ רובצתש רחאל קר ןימזל ךופהי Groot קר ,רבעמל תומ

.רוק וא קשנ קשנ ילכ לש םיוסמ גוס ידי לע טלשנ אוהש רוכז ,רוביג תר .תומרב ףסונ םודיקל תודוקנו םיסונוב ורבצ ,שיבכב ועגפ תעכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more