סימניות
רמנ קחשמ

רמנ קחשמ

.לאינד רגייט םניח םינווקמ םיקחשמב קחשל םינמזומ םיריעצה םינקחשה .םהידלי תא ךנחלו ךנחל הרוהל ורזעיש םיעגונ םירופיס הלא .תודידיו תויתפכא ,הבהאו דובכ - םייח ירועישב םג אלא ,הביתכבו הקיטמתמב םירועיש ק .תושורדה תולועפה תא תחקל תעל תעמ ךירצ התא ,רפסה לש םיילאוטריו םיפדב םילע ,בוט .תילגנא לש תודוסיה תא ןיבהל וליפאו םיטקייבוא לש תומשה תא ןנשל ,ןורכיזה תא קזחל .תוקזחתמ ןניאו ,רתוי ריעצ ליגל תושיגנ ,תולק תומישמה לכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לאינד רגייט לפי קטגוריה:

םינטקה רובע ינד רגייט הלועפ יקחשמ

.בשחמה רבכע תוזירזב טלוש וישכע לבא ,דבל תכלל לוכי אל םהלש ריעצה הנורחאל יכ םיע

.ישומישו הפי ,דמחנ תויהל חרכהב םיבייח םה .ךשוממ תויהל אל ךילהתה תאו ,ןבומ תויהל ךירצ תומישמ .הברה ךכ לכ םיבהוא םידליש תודגא םימוד םה םא ,לכמ בושחה

.לאינד Tigrenok קחשמה תא םהיניבו ,ריעצה ןגה ליג לש םינקחשה םתרטמש םירצומ תכלל

.םינוש םיעדמ לע טלתשהל םיריעצל רזוע ,דמלש ,חא ול שי

.םייחב תושורדה תונוכתה תא חתפל הפיאש ךות ,םייחה לש םינוש םיטביה דומלל הנהנ אוה

.ישומיש אוה םירוהה לש הרזעה תא ,ךמצעב הז תא תושעל השק הז םא .רתוי לק הארנ הז לכו ,םירופיסה תואקתפרהל תכלל ףיכ רתוי וליפא ,דחי

.םייחה לש םיבושח םירועיש לבקמ םג לבא ,אורקלו רופסל דמול ,תורכומ אל םילימ קר אל

.ראודה דרשמב דבוע רמנה לש אבא ךל ודיגי רשא ,ילאוטריווה רפסה יפד ןיב לולגל ,הדג .תונתמו תושדח לבקל םלועה לש םינוש םיקלחמ םילבקמל תרשפאמה הבושח הדובע יהוז .ראודב ועיגהש תונתמ ונממ ולגיו ויבאל בתכמ בותכי אוה יתמ דמול לאינד ,הרוק הזש י תשרב םיקחשמ לאינד םירוג רגייט

.בושח רועיש תויהל לוכי תונחל ליגר לויט וליפא .תיבב המיעט ברע תחורא לשבל זאו ,םישורדה םיישומיש םירצומ רוחבלו ןורדסמב עונל ,ך

.םהלש תוגוז אוצמל ןכמ רחאלו ,תונומתה לש םוקימה תא רוכזל אוה שרדנש המ לכ .ותוא ונקו ,םידליה לש תושקבה יותיפב דומעל ולכי אל םירוהש ,ולש רדחבש םוירווקאל .םישדח םירבח רוכזל דימת ךכ ,יטיא תויהל ,הלוח לופית דמחמ תויח ,והשמ חכוש התא םא .הנוש רפוס היהי הגלפמה זאו ,ןוכנ לכה השוע ,לכואו םילכאמ ןגראל ,ול רזוע ידי לע .םינטק םירמייגל םיעגונו םיבידנ םירופיס דימת םהו ,םינוש םיעוריא םיחתפמה םירחא ם

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more